You are here

Dofinansowanie z poddziałania 1.4.2

Dofinansowanie z poddziałania 1.4.2 może wynosić od 50% do 70% wydatków kwalifikowanych projektu. Poddziałanie 1.4.2 funkcjonuje w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego i kierowane jest głównie do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Dotacje uzyskać można na nową inwestycję , tj. inwestycję w środki trwałe (budynki, maszyny, urządzenia, wyposażenie, aparaturę) oraz wartości niematerialne i prawne (oprogramowania, licencje, patenty). Warunkiem jest by wymienione rzeczy miały związek z:
- rozbudową istniejącego już przedsiębiorstwa
- utworzeniem nowego przedsiębiorstwa
- zasadniczą zmianą dotychczasowego procesu produkcji
- wprowadzaniem nowych produktów/ usług

Jak już zostało wspomniane dofinansowanie związane z kosztami kwalifikowanymi wynosić może:
- 50% pokrycia dla przedsiębiorstw działających w branży transportu i w przypadku pomocy de minimis
- 60% pokrycia dla średnich przedsiębiorstw
- 70% pokrycia dla małych przedsiębiorców

Urzędem zajmującym się zbieraniem i ocena wniosków jest Departament Zarządzania RPO Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Warto zaznaczyć, że minimalne kwota dofinansowania wynosić może 100 000 zł. Maksymalna z kolei wynieść może aż
8 000 000 zł, przy założeniu, że w projekcie wykorzystane zostały rozwiązania, stosowane na świecie nie dłużej niż 3 lata.

Zachęcamy do kontaktu z nami w celu pozyskania większej liczby informacji.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60