You are here

Dofinansowanie z podziałania 2.3.4

Pod koniec 2015 roku rozpoczęły się nabory z wielu programów, również poddziałania 2.3.4 "Ochrona własności przemysłowej". Oto kilka przydatnych informacji o tym programie...

CEL: Dofinansowanie projektów, dotyczących uzyskania prawa ochrony przemysłowej (patentów, praw ochronny na wzory przemysłowe oraz praw rejestracji wzorów przemysłowych) z możliwością wsparcia przygotowania procesu komercjalizacji przedmiotu lub realizacji ochrony prawa własności przemysłowej, gdy wnioskodawca we wszczętym postępowaniu występuje jako podmiot broniący posiadanych praw, a postępowanie dotyczy unieważnienia patentu lub stwierdzenia jego wygaśnięcia.

BENEFICJENCI: Podmioty spełniające kryteria mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

ALOKACJA ŚRODKÓW:
- 4 4400 000 PLN dla województwa mazowieckiego,
- 45 560 000 PLN dla pozostałych województw.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60