You are here

Doryzont 2020 priorytety

Program „Horyzont 2020” jest największym programem przeznaczonym na finansowanie badań naukowych i innowacji. Jego budżet na lata 2014 – 2020 to blisko 80 mld EURO. Ma przyczynić się do polepszenia stosunków życia społecznego i wzrostu gospodarczego powodując nowe miejsca pracy, a zarazem usprawnić prowadzoną przez małe i średnie przedsiębiorstwa działalność gospodarczą.

Oto trzy ustalone w programie horyzont 2020 priorytety:
- Doskonała baza naukowa – Unia Europejska w ramach pomocy będzie chciała wspierać uzdolnione i twórcze osoby, aby mogły realizować badania naukowe. Priorytet ten ma również stworzyć lepsze warunki do pracy i spowodować otwarcie coraz to nowszych miejsc pracy w zakresie bazy naukowej. Wartość pomocy finansowej w ramach tej pomocy to przeszło 24 mld EURO,
- Wiodąca pozycja w przemyśle – celem priorytetu będzie poprawienie wizerunku i atrakcyjności Europy w zakresie badań naukowych i innowacji. Wsparcie ma się przyczynić do osiągnięcia wiodącej pozycji w zakresie technologii w Europie oraz ułatwić dostęp do finansowania ryzykownych przedsięwzięć. Priorytet ten zostanie sfinansowany w 17 mld EURO.
- Wyzwania społeczne – będzie odpowiedzią na nurtujące społeczeństwo problemy życia publicznego. Unia Europejska skupi się głównie na wsparciu zachodzących zmian demograficznych, bezpieczeństwa żywnościowego, gospodarki i energii ekologicznej, efektywnego gospodarowania surowców występującymi w określonym regionie oraz innowacyjnego społeczeństwa.

Horyzont 2020 priorytety wzajemnie się umacniają i są zgodne ze strategią „Europy 2020” i inicjatywy „Unii Innowacji”.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60