You are here

Dotacja na wsparcie internacjonalizacji

Dotacja na wsparcie internacjonalizacji to coś czym powinny zainteresować się przedsiębiorstwa z sektora MŚP, instytucje otoczenia biznesu oraz jednostki administracji publicznej. W ramach programu operacyjnego inteligentny rozwój przewidziane zostały dofinansowania na rozwój działalności eksportowej polskich firm.

Jak wygląda ścieżka do działania proeksportowego?
III oś priorytetowa - Wzrost potencjału innowacyjnego polskich przedsiębiorstw.
Cel tematyczny 2 - Podnoszenie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego oraz rybołówstwa i akwakultury.
Cel szczegółowy 5 - Wzrost umiędzynarodowienia działalności firm.
Priorytet Inwestycyjny 3.2 - Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla sektora MŚP.
Działanie: Wsparcie internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw.

Dotacja na wsparcie internacjonalizacji będzie więc większa niż w poprzednich latach kiedy to działał program Innowacyjna Gospodarka, który jest zbliżony do obecnego POIR. Kolejną dobrą informacją jest fakt, iż w ramach tego działania finansowane mają być projekty konkursowe i systemowe.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60