You are here

Dotacje dla firm

Dotacje dla firm zaczęły być przekazywane polskim przedsiębiorcom jeszcze przed akcesją kraju do UE w ramach tzw. funduszy przedakcesyjnych. Do momentu wstąpienia do UE pomoc udzielana była przez programy: PHARE, SAPARD, ISPA. W ramach środków przeznaczonych na lata 2004-2006 przedsiębiorcy otrzymali kolejną możliwość otrzymania dotacji. Obecnie w ramach NSRO 2007-2013 trwają ciągłe nabory wniosków w ramach działań i programów operacyjnych. Dotacje trafiają do firm głównie z RPO - Regionalnych Programów Operacyjnych oraz PO IG - Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60