You are here

Dotacje z Unii Europejskiej

Dotacje z unii europejskiej to nic innego jak narzędzia służące realizacji polityki spójności, której głównym celem jest zmniejszenie różnic w poziomie rozwoju między regionami UE poprze pomoc słabiej rozwiniętym sektorom gospodarczym. Ponieważ nasz kraj w wielu dziedzinach nie dorównuje standardom europejskim, nasi przedsiębiorcy korzystać mogą z wielu możliwości uzyskania wsparcia finansowego. Zadaniem funduszy regionalnych jest zwiększenie konkurencyjności naszej gospodarki w stosunku do innych państw czy zmniejszenie poziomu bezrobocia.

Na dotacje z unii europejskiej w latach 2014-2020 z budżetu polityki spójności otrzymamy 45 620 mln euro. Kwota ta zostanie przeznaczona na drogi ekspresowe, autostrady, transport publiczny, rozwój innowacyjnej przedsiębiorczości oraz cyfryzację kraju. W ramach perspektywy finansowej na lata wyżej wymienione przewiduje się realizację 6 programów operacyjnych:
- Program Operacyjny Inteligentny Rozwój,
- Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój,
- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko,
- Program Operacyjny Polska Cyfrowa,
- Program Operacyjny Polska Wschodnia,
- Program Pomoc Techniczna.

Głównymi celami, w których realizacji mają pomóc dotacje z unii europejskiej, są między innymi walka z ubóstwem i wyobcowaniem oraz zmniejszenie bezrobocia poprzez aktywizację zawodową ludzi w wieku od 20 do 64 lat. Podczas planowania zarządzanie środkami podkreślono, że na rozwój i badania powinno być przeznaczone aż 3% PKB. Ze względu na złą sytuację klimatyczną postanowiono wesprzeć działania, których zadaniem jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych oraz wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii. Kolejnym dążeniem jest ograniczenie liczby uczniów przedwcześnie kończących naukę.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60