You are here

Działanie PI 3.2

Działanie PI 3.2 to wsparcie wdrożeń wyników prac B+R. Jego celem szczegółowym jest wzmocnienie działalności proeksportowej przedsiębiorstw. Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R realizowane jest w ramach III Osi priorytetowej PO IR – WSPARCIE INNOWACJI W PRZEDSIĘBIORSTWACH.

Główne typy beneficjentów:
- jednostki samorządu terytorialnego, związki, porozumienia i stowarzyszenia,
- jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną,
- organy administracji rządowej oraz ich jednostki podległe,
- jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną (nie wymienione wyżej),
- organizacje pozarządowe,
- izby gospodarcze i organizacje przedsiębiorców,
- jednostki naukowe,
- szkoły wyższe,
- przedsiębiorcy,
- konsorcja przedsiębiorstw,
- klastry i/lub inicjatywy klastrowe,
- instytucje otoczenia biznesu.

Działanie PI 3.2 obejmuje 2 poddziałania : 3.2.1 - Badania na rynek oraz 3.2.2. - Kredyt na innowacje technologiczne.
W ramach tego działania przewidziano następujące typy przedsięwzięć:
- wsparcie doradcze przedsiębiorstw nastawionych na wzrost eksportu i zdobywanie nowych rynków zbytu,
- wsparcie międzynarodowej współpracy gospodarczej przedsiębiorstw (w tym producentów rolno-spożywczych),
- wsparcie inwestycyjne przedsiębiorstw w zakresie internacjonalizacji,
- promocja gospodarcza, w tym turystyczna regionu (w wymiarze zarówno krajowym jak i międzynarodowym).

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60