You are here

Europejski program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych - EaSI

Europejski program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych -EaSI to powstały stosunkowo niedawno, ogólnoeuropejski projekt, który obok Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym i Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji tworzy czwarty filar inicjatywy na rzecz wykluczenia społecznego i zatrudnienia w latach 2014-2020.

Program ten został zatwierdzony przez Radę Unii Europejskiej stosunkowo niedawno, w grudniu 2013 roku, a na jego realizację przeznaczonych zostało aż 919 469 000 euro. Łączy on w sobie trzy dotychczas istniejące już inne, nieco mniejsze programy, które obecnie stanowią jego osie priorytetowe: Progress, Eures i Mikrofinansowanie i przedsiębiorczość społeczna. Jego najważniejszymi celami są przede wszystkim rozwój otwartego rynku, wpieranie mobilności pracowników na terenie Unii Europejskiej, zatrudnienia i formowania spójnej polityki. Ma on również działać na rzecz zapewnienia opieki społecznej, polepszenia warunków pracy i przeciwdziałania ubóstwu, bezrobociu i wykluczeniu społecznemu. Dzięki niemu zwiększy się dostępność do mikrokredytów i mikropożyczek dla grup zagrożonych wykluczeniem społecznym, które chcą rozpocząć działalność gospodarczą, lub rozwinąć już prowadzoną oraz dla mikroprzedsiębiorstw.

Europejski program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych -EaSI poprzez położenie nacisku na innowacje społeczne ma przyczynić się do powstawania nowych miejsc pracy. Jego beneficjentami są między innymi władze lokalne, krajowe i regionalne, urzędy pracy, urzędy statystyczne, ośrodki badawcze, szkoły wyższe czy organizacje zrzeszające partnerów społecznych.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60