You are here

Małopolski Program Operacyjny

Małopolski Program Operacyjny (inaczej: Regionalny Program Operacyjny 2014-2020) składa się z 13 jednofunduszowych osi priorytetowych, z których szczególny nacisk kładziony jest na politykę energetyczną oraz infrastrukturę transportową. W ramach RPO zostaną zastosowane trzy typy instrumentów rozwoju terytorialnego: zintegrowana inwestycja terytorialna, subregionalny program rozwoju, program rewitalizacji miast i obszarów wiejskich.

Grupy podmiotów, którym szanse na dotacje daje Małopolski Program Operacyjny to między innymi:
- mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,
- jednostki Samorządu Terytorialnego, ich związki, stowarzyszenia oraz jednostki organizacyjne, które posiadają osobowość prawną,
- służby publiczne inne niż administracja, np. instytucje kultury i sportu, instytucje integracji i pomocy społecznej czy instytucje odpowiedzialne za gospodarkę wodną,
- instytucje ochrony zdrowia, w tym publiczne i niepubliczne (posiadające umowę z NFZ) zakłady opieki zdrowotnej, uzdrowiska,
- instytucje wspierające biznes, np. instytucje finansowe, otoczenia biznesu.

Na Małopolski Program Operacyjny zostaną przeznaczone fundusze w wysokości niemal 3 mln euro. To kwota prawie o 1 mln większa od tej, którą dysponowała małopolska w poprzedniej perspektywie finansowej (2007-2013). Część ze środków finansowych Regionalnego Programu Operacyjnego skierowana będzie na przedsięwzięcia typowo inwestycyjne związane ze wsparciem przedsiębiorców, infrastruktury telekomunikacyjnej, a także ochroną środowiska czy infrastrukturą ochrony zdrowia. Osobna pula pieniędzy będzie przeznaczona na zacieśnianie więzi współpracy pomiędzy przedsiębiorcami i naukowcami oraz na zwiększenie zatrudnienia i ilości firm na rynku pracy.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60