You are here

Mikrofinansowanie i przedsiębiorczość społeczna

Mikrofinansowanie i przedsiębiorczość społeczna to jedna z inicjatyw na którą Unia Europejska przeznaczyła spore środki finansowe w latach 2014-2020. Obejmuje ono dwa obszary :
-mikrokredyty dla grup w trudnej sytuacji oraz mikroprzedsiębiorstw,
-przedsiębiorczość społeczną.

Do zasadniczych celów tej inicjatywy należy pomoc rozwojowa przedsiębiorstwom społecznym, głównie dzięki rozszerzeniu dostępu do dofinansowań, ale także zwiększenie wielkości mikrofinansów i ułatwienie do nich dostępu jednostkom, które znajdują się w ciężkiej sytuacji. Ponadto do jej zadań należy spotęgowanie potencjału instytucjonalnego podmiotów oferujących mikrokredyty.
Mikrofinansowanie i przedsiębiorczość społeczna skierowana jest głównie do organizacji, które są podmiotami publicznymi i prywatnymi zatwierdzonymi na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym, zajmujących się udzielaniem wsparcia finansowego lub finansującego całe przedsiębiorstwa z wszystkich krajów Unii Europejskiej, a także państw EOG, EFTA oraz tych, które kandydują do dołączenia do UE.
Wartość pomocy wynosi 21 proc. całkowitego budżetu przeznaczonego na działania z programu EaSI.

Komisja Europejska nie podejmuje się bezpośredniego finansowania żadnej działalności gospodarczej. W zamian za to udziela pomocy organizacjom, udzielającym im pożyczek poprzez zwiększenie puli ich środków.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60