You are here

Narodowa Strategia Spójności 2007-2013

Narodowa Strategia Spójności (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia) 2007-2013 to dokument strategiczny, który został przygotowany przez kraje członkowskie UE. Określa on priorytety oraz obszary wykorzystania środków unijnych i krajowych.
System wdrażania funduszy strukturalnych, czyli:
- Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR),
- Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS),
- Funduszu Spójności.

Cel główny Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 wspieranie wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki, opartej na wiedzy i przedsiębiorczości oraz zapewniającej wzrost zatrudnienia i wzrost poziomu spójności gospodarczej i przestrzennej Polski w ramach Unii Europejskiej i wewnątrz kraju.

Cele szczegółowe:
- rozwój kapitału ludzkiego i społecznego, który ma się bezpośrednio przyczynić do wzrostu zatrudnienia,
- rozwój obszarów wiejskich,
- wzrost konkurencyjności polskich regionów oraz przeciwdziałanie ich marginalizacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej,
- tworzenie warunków dla utrzymania trwałego i wysokiego tempa wzrostu gospodarczego,
- podniesienie konkurencyjności polskich przedsiębiorstw (szczególnie z sektora usług),
- budowa oraz modernizacja infrastruktury techniczne.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60