Dotacje dla firm na wsi

Jednym z najpopularniejszych programów unijnych skierowanych do polskich przedsiębiorców jest Działanie “Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” prowadzone w ramach PROW. Firma wnioskująca o wsparcie według tej właśnie strategii, działająca na terenach wiejskich lub w małym miasteczku, może pozyskać do 300 tys. zł.

Dotacje dla firm na terenach wiejskich

Starając się o dotacje, pochodzące z Unii Europejskiej, czasami warto zarejestrować działalność nie w mieście a na wsi. W ramach PO IG dotacje dla firm na terenach wiejskich nie dotyczą żadnego konkretnego działania, jednak osobom, które pochodzą z terenów wiejskich często należą się dodatkowe punkty, przyznawane w procedurze konkursowej.

Dotacje dla firm jednoosobowych

Dotacje dla firm jednoosobowych, a więc na rozpoczęcie, czy tez rozwój własnej działalności gospodarczej to priorytet Unii Europejskiej. Polska jest krajem, w którym spory procent PKB (około 2/3) generowany jest właśnie przez firmy sektora MŚP, a więc również jednoosobowe działalności gospodarcze. Warto przyjrzeć się więc programom pomocowym prowadzonym w ramach PO KL oraz PO IG.

Dotacje dla firm

Dotacje dla firm skierowane są głównie do sektora MŚP. Nie ma w tym nic dziwnego, zważając na to, że to właśnie ten sektor stanowi 96% wszystkich Polskich przedsiębiorstw. Również w tym sektorze najtrudniej jest się przebić i łatwo utracić płynność finansową.

Tags: 

Dotacje dla bezrobotnych

Czy Unia wciąż daje pieniądze na dotacje dla bezrobotnych w ramach NSRO 2007-2013? Oczywiście, ponieważ PO KL posiada rozdzielone środki pomocowe na cały okres trwania tej transzy dotacji. Instytucjami pośredniczącymi w udzielaniu dotacji dla osób bezrobotnych są zazwyczaj Urzędy Pracy - będące Beneficjentem pośredniczącym. Beneficjentem ostatecznym w tym wypadku pozostaje osoba bezrobotna, która otrzymała wsparcie.

Dotacje celowe

Dotacje celowe to wszystkie środki przeznaczone na realizację programów finansowanych, które wydatkowane są przez podmioty je realizujące, które nie są państwowymi jednostkami urzędowymi. Tak więc dotacjami celowymi są środki przeznaczane na realizację projektów pomocy technicznej finansowanych z udziałem Unii Europejskiej.

Dotacje 2013

Na jakie dotacje 2013 Unia Europejska przeznaczy najwięcej środków? Większość Programów Operacyjnych przewidzianych na lata 2007-2013 już wygasła. Jeśli chodzi o podmioty z sektora MŚP - warto cały czas śledzić wiadomości związane z PO IG, gdyż zawsze może dość do przesunięć budżetowych i pojawią się nowe środki na dotacje. Pula przeznaczona na Działanie 8.1 jest jeszcze wysoka, stąd można śmiało stwierdzić, że szansa na możliwość pozyskiwania dotacji również w roku 2013 wciąż jest spora.

Dotacje 2012

Na co zostały udzielne dotacje 2012 w pierwszym i drugim kwartale? Rok 2012 można śmiało nazwać przedostatnią prostą w obecnej perspektywie finansowej 2007-2013. patrząc wstecz wiele podmiotów dokonało już pierwszych podsumowań wydatkowania w tym okresie przez Polskę środków unijnych. A jak sytuacja w roku 2012? Na takie statystyki i raporty tak naprawdę możemy liczyć dopiero w połowie roku 2013.

Dotacje z Urzędu Pracy

Coraz częściej do powiatowych UP zwracają się osoby bezrobotne chcące rozpocząć własną działalność gospodarczą, gdyż nie mogą znaleźć zatrudnienia, które by ich satysfakcjonowało. Jednak nie na każdą działalność bezrobotny może otrzymać dotację. Pomoc nie może zostać udzielona m.in. na działalność związaną z eksportem, jeżeli pomoc jest bezpośrednio związana z ilością wywożonych produktów,handel obnośny i obwoźny, działalność handlowo–usługową polegającą na akwizycji, wynagrodzenia zatrudnionych pracowników, koszty zakupu i budowy lokali, remonty kapitalne, czy też sam towar.

Dotacja z Urzędu Pracy

Dotacje z Urzędu Pracy są potencjalnym źródłem finansowania obmyślonego wcześniej przedsięwzięcia. Urzędy we własnym zakresie ustalają swoje listy priorytetów, oraz celów i wymogów, które trzeba spełnić, aby dofinansowanie otrzymać, np. zapotrzebowanie na określony rodzaj działalności na danym terenie, konkurencyjność przedsięwzięcia, wpływ na lokalny rynek pracy, zasadność społeczna uruchomienia określonego biznesu itp.

Tags: 

Pages

Subscribe to Fundusze-Europejskie.net RSS

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60