Pisanie wniosków o dofinansowanie z poddziałania 1.2.2

Nasza usługa pisanie wniosków o dofinansowanie z poddziałania 1.2.2 stworzona została dla beneficjentów konkursów poddziałania 1.2.2, których celem jest wdrożenie projektu pozwalającego na aktywizację zawodowo-edukacyjną ludzi młodych.

Nasza oferta skierowana jest do instytucji rynku pracy. Zapraszamy wszystkich chętnych do zapoznania się z naszą ofertą. Gwarantujemy satysfakcję z wysokiej jakości świadczonych usług. Skontaktuj się, poznaj ofertę i podejmij współpracę.

Wnioski o dofinansowanie z poddziałania 1.2.2

Wnioski o dofinansowanie z poddziałania 1.2.2 mogą być składane przez instytucje rynku pracy, które mają zamiar zrealizować projekt wspierający indywidualną i kompleksową aktywizację zawodowo-edukacyjną ludzi młodych. Pod pojęciem ludzi młodych kryją się bezrobotni, bierni zawodowo oraz poszukujący pracy, w tym w szczególności osoby niezarejestrowane w urzędzie pracy.

Nabór wniosków w ramach poddziałania 1.2.2

Ogłoszony został nabór wniosków w ramach poddziałania 1.2.2 „Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych” , którego beneficjentami są instytucje rynku pracy zgodnie z art. 6 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Dofinansowanie mają szanse otrzymać projekty wspierające aktywizację zawodową w szczególności ludzi młodych (bezrobotnych, biernych zawodowo oraz poszukujących pracy, w tym w szczególności osób niezarejestrowanych w urzędzie pracy).

Nabór wniosków z programu 1.2

Nabór wniosków z programu 1.2 dotyczy działania noszącego nazwę „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy”. Beneficjentami programu są :
publiczne służby zatrudnienia,
Ochotnicze Hufce Pracy,
agencje zatrudnienia,
instytucje szkoleniowe,
instytucje dialogu społecznego,instytucje partnerstwa lokalnego.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat programu lub pozyskać dofinansowanie to skontaktuj się z nami. Zapraszamy do skorzystania z naszego doświadczenia i zdobytej wiedzy.

Nabór wniosków poddziałanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia

Nabór wniosków podziałanie 1.2 Badanie przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia rozpoczął się, a więc zaistniała kolejna szansa dla przedsiębiorstw. O dotacje z RPO Podkarpackiego mogą się starać jednostki z sektora mikro-, małych oraz średnich firm.

1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia

"1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia" lub też "Bony na dotacje" to dofinansowanie oferowane przez Regionalne Programy Operacyjne województwa Dolnośląskiego. Celem tego programu jest wsparcie przedsiębiorstw z sektora MŚP, działających na terytorium województwa podkarpackiego, w wdrażaniu innowacji w przedsiębiorstwach. Zgodnie z tym założeniem, beneficjenci będą mogli otrzymać dotacje na zakup usług badawczo-rozwojowych od jednostek naukowych.

Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa

Regionalne Programy Operacyjne intensywnie wspierają przedsiębiorstwa w zakresie innowacji czy internacjonalizacji. Obecnie na wsparcie mogą liczyć beneficjenci programów, realizowanych w województwie podkarpackim oraz dolnośląskim.

Projektami z których można otrzymać dotacje są gównie:
- działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa, realizowane z środków RPO woj. dolnośląskiego,
- działanie 1.2 Badanie przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrażania, realizowane z funduszy RPO woj. podkarpackiego.

Pozyskiwanie dotacji z poddziałania RPO 1.2

Przedsiębiorstwa z województwa podkarpackiego mają obecnie świetną szansę, by zadbać o swój rozwój i innowacje w firmie. Tak dobrą możliwość stwarza Regionalny Program Operacyjny, realizowany na terenie województwa podkarpackiego. Oferuje on wsparcie dla firm z sektora MŚP w zakresie, zakupu innowacyjnej usługi.

Dofinansowanie z projektu obejmie zakup usługi doradczej lub usługi badawczo-rozwojowej. Ważnym warunkiem jest jednak, by była ona świadczona przez jednostkę naukową.

Ubieganie się o dofinansowanie z poddziałania RPO 1.2

Ubieganie się o dofinansowanie z podziałania RPO 1.2 może okazać się wspaniałą szansą na pozyskanie dodatkowych środków. To dzięki nim będzie można unowocześnić firmę, wdrażając innowacyjne rozwiązania w przedsiębiorstwach.

Dotacje w ramach podziałania 1.2 RPO woj. podkarpackiego są przeznaczone na dofinansowanie zakupu usług doradczych oraz badawczo-rozwojowych od jednostek naukowych.

Napiszemy wniosek w ramach działania RPO 1.2

Wniosek aplikacyjny to podstawa ubiegania się o dotację unijną. Jednak sporządzenie go to spora trudność. Należy nie tylko zadbać o jego poprawność formalną czy rachunkową, lecz także o merytorykę, która sprawdzana jest podczas rozpatrywania wniosku.

Zanim znaczenie sporządzać się wniosek o dofinansowanie z UE, ważne jest by zapoznać się z szczegółowymi zasadami konkursu. To też trudność, gdyż wiele pojęć czy zasad jest skonstruowanych w mało jasny sposób. Pomoc fachowca w przygotowywaniu projektu oraz sporządzaniu wniosku jest potrzebna.

Pages

Subscribe to Fundusze-Europejskie.net RSS

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60