Małopolski Program Operacyjny

Małopolski Program Operacyjny (inaczej: Regionalny Program Operacyjny 2014-2020) składa się z 13 jednofunduszowych osi priorytetowych, z których szczególny nacisk kładziony jest na politykę energetyczną oraz infrastrukturę transportową. W ramach RPO zostaną zastosowane trzy typy instrumentów rozwoju terytorialnego: zintegrowana inwestycja terytorialna, subregionalny program rozwoju, program rewitalizacji miast i obszarów wiejskich.

Dotacje dla eksporterów

Dotacje dla eksporterów można otrzymać z różnych źródeł. Wsparcie eksportu jest także zadaniem Funduszy Europejskich. Dotacja na wywóz towarów z kraju można otrzymać w ramach programów, takich jak:

 • 3.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój
 • 1.4 Regionalny Program Operacyjny
 • GO_GLOBAL
 • Duży Bon
 • Dotacja dla eksporterów to szansa dla krajowych przedsiębiorców, aby zaistnieć na zagranicznych rynkach. Jest to także możliwość rozwoju przedsiębiorstwa i zwiększenie szans na osiągnięcie sukcesu.

  Dotacje na rozwój internacjonalizacji przedsiębiorstw

  Internacjonalizacja i wsparcie eksportu jest jednym z priorytetów działań funduszy europejskich. Świadczy o tym różnorodność i ilość programów, nastawionych na realizacje tych zadań. Jednym z nich jest 1.4. RPO, który wspiera wdrażanie produktów i usług, a także europejskich przedsiębiorstw na rynki docelowe.

  III oś priorytetowa POIR

  III oś priorytetowa POIR

  III oś priorytetowa POIR ma na celu:
  -spotęgować finansowanie innowacyjności w działaniach mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, wykorzystując kapitał podwyższonego ryzyka,
  -zwiększyć dynamiczność przedsiębiorstw w zakresie prowadzenia innowacyjnej działalności,
  -wpłynąć na zwiększenie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw.

  III oś priorytetowa POIR wspiera realizację projektów realizowanych na terenie całej Polski, uwzględniając charakterystyczne kryteria dotyczące umacniania nowatorstwa.

  Narodowa Strategia Spójności 2007-2013

  Narodowa Strategia Spójności (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia) 2007-2013 to dokument strategiczny, który został przygotowany przez kraje członkowskie UE. Określa on priorytety oraz obszary wykorzystania środków unijnych i krajowych.
  System wdrażania funduszy strukturalnych, czyli:
  - Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR),
  - Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS),
  - Funduszu Spójności.

  Dofinansowanie w zakresie wsparcia internacjonalizacji

  W nowej perspektywie finansowej Polska uzyskała fundusze, które docelowo mają ulepszyć wiele dziedzin naszego życia. Jedną z nich jest internacjonalizacja. Dofinansowanie w zakresie wsparcia internacjonalizacji otrzymać można w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój oraz Regionalnego Programu Operacyjnego.

  RPO Województwa Małopolskiego

  Dofinansowanie z RPO Województwa Małopolskiego przeznaczane będzie na zróżnicowane kwestie. Nie każdy jednak będzie mógł starać się o dotacje. Beneficjentami Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa małopolskiego są:
  - mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,
  - jednostki samorządu terytorialnego, ich związki, stowarzyszenia oraz jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną,
  - służby publiczne inne niż administracja,
  - instytucje wspierające biznes,
  - instytucje nauki i edukacji,
  - partnerstwa,

  PARP działanie POIR

  PARP to Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Czym więc zajmuje się PARP? Jest to agencja rządowa podlegająca ministrowi do spraw gospodarki. Jej zadaniem jest zarządzanie funduszami z budżetu państwa i Unii Europejskiej w celu wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw. PARP dąży do przekształcenia się w kluczową instytucje zajmującą się tworzeniem otoczenia wspierającego przedsiębiorców. Agencja ta zajmuje się kilkoma działaniami takimi jak POIR, POWER oraz POPW. Największym z nich jest jednak POIR - Program Operacyjny Inteligentny Rozwój.

  Dofinansowanie internacjonalizacji przedsiębiorstw

  Dotacje z Unii Europejskiej pomagają bardzo wielu osobom, w tym także licznej grupie przedsiębiorców. Pomagają w realizacji badań przemysłowych czy wdrażaniu innowacyjnych technologii, a także internacjonalizacji przedsiębiorstw.

  Dofinansowanie internacjonalizacji przedsiębiorstw to kolejne działanie funduszy europejskich, mające na celu poprawę ich konkurencyjności, zwłaszcza na rynku międzynarodowym. Istnieje wiele programów realizujących te działania. Wśród nich możemy wymienić:
  - Działanie 1.4 RPO,
  - GO TO BRAND
  - GO GLOBAL

  Dofinansowanie internacjonalizacja

  "Dofinansowanie internacjonalizacja" czyli ogromne możliwości dla wielu polskich przedsiębiorców, jakie stwarzają między innymi Regionalne Programy Operacyjne. W jednym z poddziałań tego programu, konkretnie 1.4.1 "Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu" realizowane jest wsparcie dla przedsiębiorstw z sektora MŚP.

  Pages

  Subscribe to Fundusze-Europejskie.net RSS

  Programy

  Fundusze europejskie

  E-mail:
  kontakt@fundusze-europejskie.net

  Telefon:
  +12 397 76 70, +22 201 27 60