Dotacje związane z eksportem

Dofinansowanie eksportu możliwe jest dzięki VI osi priorytetowej- Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. “Paszport do eksportu” to tytuł działania 6.1.

Beneficjentami są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, czyli MŚP. Projekt ten składa się jakby z dwóch etapów:
- przygotowanie planu rozwojowego eksportu (usługi doradcze)
- wdrażanie planu rozwojowego eksportu.
W pierwszym etapie kwota jaką maksymalnie można otrzymać wynosi 10 000 zł, z kolei w etapie drugim to już 200 000 zł.

Dotacja na internacjonalizację

Dotacja na internacjonalizację jest szansą dla wielu przedsiębiorstw, którą stwarza wiele programów, w tym 1.4 PRPO. Jej celem jest umiędzynaradawianie przedsiębiorstw poprzez wsparcie ich eksportu, a przez to podniesienie ich konkurencyjności.

Dofinansowanie z poddziałania 1.4.3

Poddziałanie 1.4 .3 czyli "Technologie informatyczno-komunikacyjne MŚP" to projekt realizowany w zakresie Regionalnych Programów Operacyjnych. Ma on na celu wsparcie internacjonalizacji przedsiębiorstw i eksportu poprzez wdrażanie w firmach innowacyjnych technologii.

Dofinansowanie z poddziałania 1.4.2

Dofinansowanie z poddziałania 1.4.2 może wynosić od 50% do 70% wydatków kwalifikowanych projektu. Poddziałanie 1.4.2 funkcjonuje w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego i kierowane jest głównie do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Dofinansowanie z poddziałania 1.4.1

RPO czyli Regionalne Programy Operacyjne w jednym ze swoich poddziałań oferują przedsiębiorcom wsparcie internacjonalizacji oraz eksportu. Mowa tu o poddziałaniu 1.4.1 RPO "Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu", realizowanym w ramach pierwszej osi priorytetowej "Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka". Dofinansowanie z poddziałania 1.4.1 jest przeznaczone dla mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw, które spełnią wymagane warunki.

Działanie 1.4.3

Działanie 1.4.3 RPO to kolejna możliwość dla przedsiębiorców, którzy chcą wdrożyć swoje produkty i usługi na zagraniczne rynki. Podobnie jak całe działanie 1.4, celem tego poddziałania jest wsparcie internacjonalizacji przedsiębiorstw i eksportu.

Działanie 1.4.3 " Technologie informatyczno-komunikacyjne w działalności MŚP" ma za zadanie wsparcie mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw w zakresie wykorzystania technologii informatyczno-komunikacyjnych w celu: wejścia na nowe rynki, rozszerzenia działalności oraz usprawnienia procesów zarządczych.

Działanie 1.4.2

Poddziałanie 1.4.2 stworzone zostało w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego oraz I osi priorytetowej stawiającej na wzrost innowacyjności i wspieranie przedsiębiorczości w regionie.

Program ten kierowany jest do małych i średnich przedsiębiorstw. Minimalna kwota dofinansowania to 100 000 zł, a maksymalna- 6 000 000 zł. Małe przedsiębiorstwa mogą liczyć na sfinansowanie aż do 70% kosztów kwalifikowanych inwestycji, a średni przedsiębiorcy do 60%.

Działanie 1.4.1

Poddziałanie 1.4.1 funkcjonuje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Pierwsza oś priorytetowa stawia na wzrost innowacyjności oraz wsparcie przedsiębiorczości w konkretnym regionie.

Beneficjentami programu są mikro przedsiębiorcy, mający szansę na pozyskanie dotacji, która może wynosić do 70% pokrycia wydatków kwalifikowanych. Warto podkreślić, że minimalna kwota dotacji wynieść może 30 000 zł,a maksymalna nawet 6 000 000 zł.

Zwiększenie poziomu handlu zagranicznego MŚP

Głównym celem Poddziałania 1.4.1 Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu jest zwiększenie poziomu handlu zagranicznego MŚP w regionie. Ma to się bezpośrednio przełożyć na umiędzynarodowienie regionalnej gospodarki, prowadzące z kolei do wzrostu konkurencyjności wielkopolskich przedsiębiorstw.

Poddziałanie 1.4.3 internacjonalizacja gospodarki regionalnej w ramach ZIT i OSI

Poddziałanie 1.4.3 internacjonalizacja gospodarki regionalnej w ramach ZIT i OSI, to nowy program, z którego można pozyskać dotacje. Beneficjentami są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Pages

Subscribe to Fundusze-Europejskie.net RSS

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60