Pisanie wniosków o dofinansowanie z poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Pisanie wniosków o dofinansowanie z poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa to dla nas nic nowego. Trwa nabór wniosków w ramach tego poddziałania. Nie zmarnuj tej okazji! Poddziałanie 1.1.1 NCBiR pochodzi z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój i jest kontynuacją działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

PO inteligentny rozwój 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

PO Inteligentny Rozwój 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa to programy, które instytucją pośredniczącą jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. W ramach poddziałania 1.1.1 o dofinansowanie mogą ubiegać się beneficjenci realizujący projekty obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe.

Nabór wniosków w ramach poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa POIR

nabór wniosków w ramach poddziałania 1.1.1 Badania
przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa poir

Niedawno Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach I osi priorytetowej "Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Nabór wniosków poddziałanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne

Trwa nabór wniosków poddziałanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne. Poddziałanie to pochodzi z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. W latach 2015-2023 zostanie na nie przeznaczone blisko 143 mln EURO. Nabór wniosków poddziałanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne przeznaczony jest dla projektów które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania).

Poddziałanie 1.2.2 Bon na usługi badawcze RPO dla województwa podlaskiego

Poddziałanie 1.2.2 Bon na usługi badawcze RPO dla województwa podlaskiego umożliwia uzyskanie dofinansowania dla funkcjonujących w regionie województwa instytucji otoczenia biznesu. Jeżeli sprzyjają one tworzeniu korzystnych warunków dla powstawania lub rozwoju przedsiębiorstw, mogą starać się o środki na realizację projektu grantowego. Projekt ten musi zakładać dofinansowanie zakupu usług badawczych na rzecz MŚP w formie bonu lub voucheru na usługi badawcze.

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Podlaskiego 1.2.2

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Podlaskiego 1.2.2 to poddziałanie o nazwie “Bon na usługi badawcze”. Jest to projekt grantowy. Beneficjentami tego poddziałania są projekty funkcjonujące w regionie instytucje otoczenia biznesu, które zgodnie ze statutem nie działają w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczają zysk na cele statutowe służące tworzeniu korzystnych warunków dla powstawania lub rozwoju przedsiębiorstw. Projekty takie mogą być dofinansowane maksymalnie w 85 %, natomiast ogólna pula funduszy przeznaczonych na ich dofinansowanie wynosi 10 000 000 PLN.

Pozyskiwanie dotacji z poddziałania 1.1.1 POIR

Kolejne z poddziałań Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój umożliwia uzyskanie dofinansowania projektów, obejmujących badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe. Beneficjentami tego programu są tylko duże przedsiębiorstwa.

Wnioski poddziałanie 1.5.2 RPO dla Województwa Wielkopolskiego

Wnioski z poddziałania 1.5.2 RPO dla Województwa Wielkopolskiego można zacząć już składać. Rozpoczął się nabór w ramach tego programu, tak więc byłoby dobrze dowiedzieć się więcej o tym programie oraz o tym co oferuje. Oto kilka wiadomości na ten temat..

Do kogo jest kierowany?
Beneficjenci to mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które swoją działalność gospodarczą prowadzą na terenie województwa wielkopolskiego.

POIR 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

POIR 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa to kolejny program z którego przedsiębiorstwa mogą otrzymać dofinansowanie w zakresie badań i rozwoju. Dotacja z tego programu umożliwia otrzymanie dofinansowania w zakresie prowadzenia eksperymentalnych prac rozwojowych. Oto kilka innych ważnych informacji o tym programie:

BENEFICJENCJI: jednostki nie posiadające statusu mikro, małego lub średnie przedsiębiorstwa czyli tylko duże przedsiębiorstwa.

4.1.4 Projekty aplikacyjne po inteligentny rozwój

Poddziałanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne PO Inteligentny Rozwój oferuje kolejne dotacje dla polskich przedsiębiorstw. Jak wiadomo program PO IR intensywnie wspiera zarówno innowacje jak i sektor badań i rozwoju. W ramach poddziałania 4.1.4 możliwa jest dotacja na realizację projektów, które obowiązkowo obejmują realizację eksperymentalnych prac rozwojowych, a także mogą dotyczyć badań przemysłowych.

Pages

Subscribe to Fundusze-Europejskie.net RSS

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60