Działanie Horyzont 2020

Działanie Horyzont 2020 to największy w historii program, który ma na celu finansowanie badań naukowych innowacji na obszarze Unii Europejskiej. Chodzi tu o stworzenie spójnego systemu finansowania inwestycji. Działanie Horyzont 2020 posiada ogromny budżet, który wynosi 80 mld euro. Powstał specjalny program - Pakt dla Horyzontu 2020. Wynikło to z propozycji Ministerstwa Nauki. Ponad 340 jednostek naukowych zobowiązało się do wspierania i aktywizacji zespołów badawczych.

POIR 2014 2020 - poddziałanie 1.1.1

POIR (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój) jest jednym z programów krajowych realizowanych w Polsce w latach 2014-2020. Jednym z jego poddziałań jest poddziałanie 1.1.1 “Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, czyli tzw. “szybka ścieżka”.

Wniosek o dofinansowanie z działania 1.1.1 NCBiR

Dofinansowanie w ramach poddziałania 1.1.1 ogłoszone przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju skierowanejest do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które głównie będą skupiać się na zwiększeniu innowacyjności i polepszenia swojej pozycji rynkowej w odniesieniu do innych międzynarodowych przedsiębiorstw.

PO Inteligentny Rozwój - Projekty B+R

Jednym z krajowych programów operacyjnych realizowanych w Polsce na lata 2014-2020 jest Program Operacyjny Inteligentny Rozwój.

Program Horyzont 2020

Program Horyzont 2020 wchodzi w skład programów unijnych i stanowi największy w historii program finansowania badań naukowych i innowacji.

Pozyskanie dotacji z działania 1.1.1 NCBiR

Wystartował pierwszy konkurs w 2015 roku w ramach POIR- Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Konkurs dotyczy firm z sektora MSP. Nabór organizowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - działanie 1.1 “Projekty B+R przedsiębiorstw” , poddziałanie 1.1.1 “Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. Fundusze do rozdysponowania w tej kwestii wynoszą 1,6 mld złotych. Wnioski o dofinansowanie składać można od 4 maja do 31 grudnia 2015 roku.

Działanie 1.1.1 NCBiR

Działanie 1.1.1 NCBiR realizowane jest przez Program Operacyjny Inteligenty Rozwój z inicjatywy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) skierowane głównie do małych i średnich przedsiębiorstw. Celem działania jest podniesienie innowacyjności polskich przedsiębiorstw w stosunku do pozostałych państw.

Działanie nosi nazwę: „PODDZIAŁANIE 1.1.1 BADANIA PRZEMYSŁOWE I PRACE ROZWOJOWE REALIZOWANE PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA” i będzie przyznawane w ramach konkursów, w których beneficjenci zobowiązani będą do wypełnienia szeregu formalności, a w tym:

Dotacje z NCBiR

Na lata 2014-2020 Unia Europejska zaplanowała wiele projektów i programów mających przyczynić się do rozwoju różnych dziedzin krajów. Jedną z ciekawych form są dotacje z NCBiR.

Dofinansowanie w ramach PO IR

PO IR – to Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, który wspiera przedsiębiorstwa udzielając im bezzwrotnych świadczeń pieniężnych. Jest jednym z 6 programów finansowanych przez Unię Europejską. Przeznaczony na perspektywę finansową 2014-2020. Dzięki temu wsparciu polskie przedsiębiorstwa będą mogły rozwijać swoją działalność względem innowacji.

O dofinansowanie w ramach PO IR mogą ubiegać się głównie małe i średnie przedsiębiorstwa, ale także jednostki naukowe, badawcze czy technologiczne. Nacisk głównie kładziony będzie na współpracę sektorów nauki z sektorami biznesu.

Internacjonalizacja w ramach POIR

Internacjonalizacja jest procesem umiędzynarodowienia działalności gospodarczej firm, rozszerzenia ich działalności oraz przejścia z rynku krajowego na rynki zagraniczne.

Formy, w jakich przedsiębiorstwa dokonują procesu internacjonalizacji to np. eksport (pośredni i bezpośredni), kontrakty menedżerskie, franczyza, spółka joint venture, sojusze strategiczne itp.

Pages

Subscribe to Fundusze-Europejskie.net RSS

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60