Pozyskiwanie dotacji z PO IR 1.1.1

Pozyskiwanie dotacji z PO IR 1.1.1 będzie możliwe przez grupę podmiotów gospodarczych, które zaliczać się będą do mikroprzedsiębiorstw. Dofinansowanie będzie miało na celu podniesienie zdolności inwestycyjnych jednostek gospodarczych poprzez realizację przedsięwzięć inwestycyjnych, które przyczyniać się będą do:

Pozyskiwanie dotacji z poddziałania 1.1.1

Jedną z największych korzyści wynikającej z przynależności do Unii Europejskiej są dotacje. Państwa członkowskie mogą liczyć na finansowe wsparcie ze środków unijnych, które zapewniają ich gospodarkom rozwój i stabilność. Pomimo iż nowa perspektywa finansowa rozpoczęła się już ponad rok temu, większość konkursów nie została rozpoczęta. Trwają jednak prace nad projektami i wnioskami. Już niedługo możliwe będzie między innymi pozyskiwanie dotacji z poddziałania 1.1.1.

Jak pozyskać dotację z działania 1.1

Działanie 1.1 dotyczy osi priorytetowej 1 - rozwój i innowacje w MŚP. Głównym celem jest podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw.

Oś priorytetowa 1 ukierunkowana jest na realizację przedsięwzięć dotyczących przede wszystkim: rozwiązań innowacyjnych w MŚP, systemowego wspierania przedsiębiorczości, promocję gospodarczą regionu, poza-dotacyjnych instrumentów finansowych dla MŚP oraz regionalnej sieci transferu rozwiązań innowacyjnych.

Beneficjenci działania 1.1

Jedną z osi priorytetowych Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój jest wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowo-przemysłowe. Instytucją pośredniczącą w wdrażaniu działań jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Każda z przewidzianych do realizacji osi priorytetowych przewiduje działania, które mają na celu realizacji konkretnych przedsięwzięć z udziałem ściśle określonej grupy podmiotów gospodarczych. Jednym z takich działań będzie działanie 1.1, które przewiduje realizacji:

beneficjenci POIR 1.1.1

Już w kwietniu beneficjenci POIR 1.1.1 będą mogli starać się o dofinansowanie dla swojej firmy. "Szybka ścieżka", bo tak nazywa się to poddziałanie, dotyczy badań przemysłowych i prac rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorstwa. Jej celem jest podniesienie innowacyjności polskich mikro, małych i średnic przedsiębiorstw dzięki wykorzystaniu rezultatów prac B+R (badania i rozwój) w prowadzonej działalności gospodarczej. Działanie to jest kontynuacją tego, które było realizowane w ramach działania 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, który działał w latach 2007-2013.

Działanie 1.1 dla mikroprzedsiębiorstw

Dotacje ze środków Unii Europejskiej od zawsze stanowiły dla przedsiębiorców niepowtarzalną szanse na rozwój. Dofinansowania przyczyniły się do rozbudowy wielu firm i realizacji niezliczonej ilości projektów. Dlatego też ilekroć ogłaszany jest nabór wniosków i rozpoczęty zostaje konkurs o dodatkowe środki przedsiębiorcy przystępują do pisania projektów i wniosków.

Wsparcie inwestycyjne z programu 1.1.1

Wsparcie inwestycyjne z programu 1.1.1 to okazja dla przedsiębiorców mających siedzibę swojej firmy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Projekty biorące udział w konkursie powinny mieć na celu poprawienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez: rozszerzenie zakresu działalności gospodarczej, zmianę wyrobu lub usługi, unowocześnienie środków produkcji i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności, uruchomienie działalności nowopostałego przedsiębiorstwa oraz działania mające na celu dokonywanie zmian procesu produkcyjnego lub zmian w sposobie świadczenia usług.

Wnioskowanie w programie 1.1.1

Polscy przedsiębiorcy, którzy chcą wpłynąć na rozwój poziomu innowacyjności swojej firmy mają możliwość ubiegania się o dotację unijną w ramach poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa - tzw. „szybka ścieżka”. Wnioskowanie w programie 1.1.1 da przedsiębiorcom szansę na pozyskanie dofinansowania, które będzie można wykorzystać na inwestycyjne projekty, które poprawiać będą konkurencyjność podmiotów gospodarczych poprzez:

Nabór wniosków w ramach działania 1.1.1.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój to program, którego głównym zadaniem jest budowa gospodarki opierającej się na wiedzy, badaniach i rozwoju. Jego głównym celem jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw w stosunku do tych zagranicznych. Głównymi beneficjentami programu tego są przedsiębiorstwa. To właśnie one już niebawem będą mogły starać się o przyznanie im dodatkowych funduszy ze środków unijnych w ramach dotacji unijnych w nowej perspektywie finansowej.

Poddziałanie 1.1.1 dla mikroprzedsiębiorstw

Poddziałanie 1.1.1 dla mikroprzedsiębiorstw ma na celu udzielenie wsparcia dla powstawania i rozwoju MŚP. Preferowana lokalizacja realizacja projektów to obszary słabe strukturalnie.
Dofinansowanie będzie udzielane między innymi na udział mikroprzedsiębiorstw w targach i różnego rodzaju wystawach odbywających się w kraju, jak i zagranicą. Ma to pomóc w dostosowaniu firm do standardów i norm krajowych i europejskich.

Pages

Subscribe to Fundusze-Europejskie.net RSS

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60