Dotacja na inteligentny rozwój

Dotacja na Inteligentny Rozwój to jeden z sześciu programów operacyjnych, jakie Unia Europejska przewidziała dla Polski na lata 2014-2020. Na ten cel zostanie przeznaczone 7 625 mln euro.

Program ten będzie miał za zadanie wprowadzić ulepszenia w dziedzinach takich, jak edukacja, badania naukowe, czyli innowacja, a także społeczeństwo cyfrowe. Polska inteligentny rozwój będzie mogła osiągnąć poprzez:

Czego dotyczy POIR?

PO IR, czyli dosyć popularna fraza w ostatnim czasie. Być może dlatego, że jest to Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, którego zadaniem jest wsparcie polskiej gospodarki w rozwoju i wprowadzeniu nowych innowacji, co wiąże się z dotacjami, jakie będą mogły zostać przydzielone społeczeństwu w celu realizacji projektu.

Pytanie brzmi: czego dotyczy PO IR ?

PO Inteligentny Rozwój

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój – POIR – w obecnej perspektywie finansowej 2014-2020 zastępuje Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Dzięki POIG podpisano ponad 11 tys. umów otrzymując jednocześnie środki z Unii o wartości 35,5 mld złoty. Celem POIG było przede wszystkim zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw i zwiększenie ich udziałów w rynku międzynarodowym. Nowy program PO Inteligentny Rozwój w założeniach ma wsparcie dla badań i prac rozwojowych, które będą mogły liczyć na realne zastosowanie w gospodarce. Ważną kwestią jest podniesienie poziomu badań naukowych.

Program Operacyjny Polska Wschodnia

Program Operacyjny Polska Wschodnia (PO PW) to program, którego celem jest w szczególności poprawa pozycji konkurencyjności Polski Wschodniej. W założeniach PO Polska Wschodnia są działania mające na celu wzmocnienie rozwoju gospodarczego, podniesienie poziomu innowacyjności oraz rozwoju rynków pracy.

Program Operacyjny Polska Wschodnia dotyczy 5 województw o najniższych w skali kraju PKB. Są to województwa: warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie i świętokrzyskie. Program realizowany będzie zgodnie z Założeniami Umowy Partnerstwa w ramach 2 celów tematycznych:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa (PO PC) to program ukierunkowany na obszar technologii informacyjno- komunikacyjnej, a przede wszystkim dla projektów polegających na tworzeniu sieci szerokopasmowych oraz rozwoju usług publicznych świadczonych on-line na poziomie centralnym.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IIŚ) to program, w którym głównymi beneficjentami są podmioty publiczne, także samorządy oraz podmioty prywatne – przedsiębiorstwa. Ukierunkowany jest na promocję miast, które otrzymają szczególną pulę wsparcia w zakresie transportu lub podniesienia efektywności energetycznej.

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko dotyczy ochrony środowiska, bezpieczeństwa energetycznego, transportu, a realizowany będzie zgodnie z założeniami Umowy partnerstwa według 4 głównych celów tematycznych:

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) to program ukierunkowany między innymi na wspieranie jakości, skuteczności i otwartości szkolnictwa wyższego jako instrumentu budowy gospodarki opartej o wiedzę. Jego celem jest wzrost poziomu zatrudnienia, a także poprawa funkcjonalności administracji publicznej.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój skupiać się będzie na 4 głównych celach tematycznych zgodnych z Założeniami Umowy Partnerstwa, a mianowicie:

Co to jest POIR?

Wraz z nową perspektywą finansową na lata 2014-2020 w obszarze funduszy unijnych pojawiło się wiele nowych zwrotów i sformułowań. W tym artykule postaram się wyjaśnić co to jest POIR, co zastępuje oraz jakie są jego cele.

PO IR

PO IR to nic innego jak skrót od Program Operacyjny Inteligentny Rozwój. Cele tego programu będą skoncentrowane na kwestiach takich, jak:

→ rozwój innowacyjności przedsiębiorstw,
→ pogłębianie starych oraz budowanie nowych połączeń między sektorami nauki i przedsiębiorcami,
→ zwiększenie jakości badań oraz poszerzenie pozycji krajowych jednostek naukowych.

Perspektywa finansowa

Perspektywa finansowa to wieloletni okres, na który zaplanowany został budżet Unii Europejskiej. Nie może on być krótszy niż pięć lat. Kraje Unii mają do spełnienia odpowiednie cele i założenia, jednak dzięki temu mogą liczyć na dofinansowania i wsparcie od Unii, a w konsekwencji przy odpowiednim ich wykorzystaniu zwiększyć ich konkurencyjność i innowacyjność na tle międzynarodowym. Polska uczestniczy w kolejnych perspektywach finansowych od samego momentu wejścia do Unii, czyli od roku 2004.

Pages

Subscribe to Fundusze-Europejskie.net RSS

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60