Czy oprócz złożenia wniosku w Generatorze należy dostarczyć wniosek w wersji papierowej?

Po rejestracji wniosku w Generatorze należy w złożyć w ciągu 5 dni roboczych dostarczyć do RIF wniosek w formie papierowej. Wniosek powinien być podpisany przez Wnioskodawcę lub osoby upoważnione do reprezentacji Wnioskodawcy. Tak skompletowaną, trwale spiętą dokumentację należy dostarczyć w zamkniętej kopercie do RIF, w której zarejestrowano wniosek o dofinansowanie.Wysyłając podpisany wydruk obrazu wniosku o dofinansowanie do RIF należy posługiwać się przesyłką rejestrowaną (np.

Czy błędy stylistyczne, ortograficzne, logiczne itp mogą spowodować, że wniosek zostanie odrzucony?

Mogą we wniosku pojawić się błędy stylistyczne i ortograficzne. Nie jest to weryfikowane Jedynym powodem odrzucenia wniosku mogą być błędy merytoryczne lub też zastosowane skróty, które uniemożliwią komisji zapoznanie się z treścią wniosku.

W jakiej formie przesyłana jest odpowiedź z PARP w sprawie złożonego wniosku?

Odpowiedź z PARP zostanie przesłana listem poleconym po każdym etapie oceny tj. ocenie formalnej, merytorycznej. Jeśli wniosek zostanie odrzucony i Wnioskodawca zostaje wezwany do jego uzupełnienia otrzymuje wówczas na adres e-mail lub faks informację w tej sprawie.

Czy za złożenie wniosku ponoszone są jakieś opłaty?

Nie ma żadnych opłat związanych ze złożeniem wniosku ani też dalszymi procedurami.

Od kiedy liczy się czas 180 dni na rozpatrzenie wniosków?

Maksymalny termin ogłoszenia wyników konkursu jest liczony od momentu zamknięcia naboru.

Jak długo trwa rozpatrywanie wniosków?

Oficjalnie czas na rozpatrzenie wniosku to 180 dni. Z doświadczenia jednak wynika, że czas oczekiwania na odpowiedź to ok. 4 miesiące. Przeważnie jest tak, że wyniki są ogłoszone przed kolejnym naborem żeby wnioskodawca mógł ewentualnie złożyć nowy wniosek.

Czy kolejność składania wniosku ma znaczenie przy rozpatrywaniu wniosków?

Nie. Kolejność składania wniosków o dofinansowanie nie jest brana pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o udzieleniu dofinansowania w ramach Działania 8.1.

Co to są wydatki kwalifikowane i co do nich można zaliczyć?

Za wydatki kwalifikowane uważa się wydatki bezpośrednio związane z projektem i niezbędne do jego realizacji. Wydatki te pomniejszone są o naliczony podatek od towarów i usług, z wyjątkiem gdy zgodnie z odrębnymi przepisami beneficjentom nie przysługuje prawo do jego zwrotu lub odliczenia od należnego podatku od towarów i usług. Wydatki kwalifikowane można podzielić na poszczególne kategorie:
1. Wynagrodzenia brutto wraz z pozapłacowymi kosztami pracy
2. Wartości niematerialne i prawne
3. Nowe środki trwałe
4. Usługi informatyczne, techniczne, doradcze

Czy w koszty kwalifikowane można wliczyć jednorazowo amortyzację samochodu jako zakupionego środka trwałego?

Sam wydatek poniesiony na zakup środka trwałego można oczywiście wliczyć w koszty projektu, natomiast sama amortyzacja nie jest kosztem kwalifikowanym i nie podlega refundacji.

Na jaką działalność nie można pozyskać dofinansowania?

Zakresy działalności gospodarczej, które nie podlegają dofinansowaniu w ramach Działania 8.1:
1.produkcja lub wprowadzanie do obrotu wyrobów tytoniowych;
2. produkcja lub wprowadzanie do obrotu napojów alkoholowych,
3. produkcja lub wprowadzanie do obrotu treści pornograficznych,
4. obrót materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją,
5. gry losowe, zakłady wzajemne, gry na automatach i gry na automatach o niskich wygranych,
6. produkcja lub wprowadzanie do obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów,

Pages

Subscribe to Fundusze-Europejskie.net RSS

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60