Co decyduje o przyznaniu dofinansowania?

O przyznaniu dofinansowania decydują wyłącznie wyniki oceny – liczba punktów uzyskanych w ramach oceny merytorycznej fakultatywnej oraz oceny kryterium rozstrzygającego.

Od czego zależy intensywność wsparcia (procent otrzymanego dofinansowania)?

Wartość procentowa przyznanego dofinansowania wynika zasadniczo z wartości wnioskowanej przez przedsiębiorcę . Zapisy rozporządzenia stanowią, że wsparcie może wynosić do 70 % wydatków kwalifikowanych lub - w przypadku mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną i mającego nie więcej niż 27 lat - wielkość wsparcia może wynosić do 80 % wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem (w przypadku spółki cywilnej warunki te dotyczą każdego ze wspólników)

Jakie maksymalne dofinansowanie można otrzymać?

Maksymalna kwota dofinansowania jaką można uzyskać w ramach Działania 8.1 to 560 tysięcy złotych.

Kto może ubiegać się dofinansowanie w ramach Działania 8.1?

O dofinansowanie w ramach Działania 8.1 mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy lub mali przedsiębiorcy posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy złożą wniosek o udzielenie wparcia nie wcześniej niż w dniu wpisu przedsiębiorcy do Krajowego Rejestru Sądowego lub Ewidencji Działalności Gospodarczej i nie później niż przed upływem 1 roku , licząc od dnia tego wpisu.

Czy firma istniejąca już na rynku może uzyskać dofinansowanie w ramach Działania 8.1?

Tak. Przedsiębiorca, który prowadzi już działalność gospodarczą może uzyskać dofinansowanie w ramach Działania 8.1 ale tylko pod warunkiem , że nie prowadzi tej działalności gospodarczej dłużej niż 24 miesiące (w wątkiem woj. kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, lubelskiego i lubuskiego, gdzie działalność może być prowadzona maksymalnie 12 miesięcy) . Za datę rozpoczęcia działalności gospodarczej uważa się datę wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub Ewidencji Działalności Gospodarczej.

Czy fundacja lub stowarzyszenie prowadzące działalność gospodarczą może złożyć wniosek 8.1?

Jeśli fundacja lub stowarzyszenie posiada wpis do KRS to może ubiegać się o dofinansowanie w ramach Działania 8.1

Czy w ramach Działania 8.1 można w ramach wkładu własnego wnieść wkład niepieniężny?

W ramach działania PO IG 8.1 jak i pozostałych działań realizowanych przez PARP nie ma możliwości wnoszenia wkładu niepieniężnego. Wkład wnoszony jest jedynie w pieniądzu.

Czy wyliczając zysk operacyjny bierzemy pod uwagę dofinansowanie?

Wyliczając zysk operacyjny nie bierzemy pod uwagę dofinansowania.

Ile wynosi okres realizacji projektu?

Okres realizacji projektu maksymalnie może wynieść 2 lata a minimalnie 2 miesiące.

Ile wynosi okres trwałości projektu?

Okres trwałości projektu jest liczony od daty ukończeniu pracy nad projektem i wynosi 3 lata.

Pages

Subscribe to Fundusze-Europejskie.net RSS

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60