Czy emeryt/rencista prowadzący działalność krócej niż rok może starać się o dofinansowanie?

Tak oczywiście emeryt lub rencista może starać się o dofinansowanie w ramach Działania 8.1 Nie ma tutaj żadnych ograniczeń. Wystarczy, że prowadzi działalność krócej niż rok i posiada ona siedzibę na terytorium Polski.

Czy istnieje ograniczenie wiekowe dla przedsiębiorców, którzy chcą uzyskać dofinansowanie?

Osoba ubiegająca się o dofinansowanie w ramach Działania 8.1 musi mieć ukończone 18 lat i posiadać zdolność do czynności prawnych. Ponadto nie ma ograniczenia wiekowego.

Czy przed złożeniem wniosku mogę wziąć udział w bezpłatnym szkoleniu żeby lepiej zapoznać się z programem 8.1?

Tak. PARP organizuje bezpłatne szkolenia dla osób, które chcą aplikować o dofinansowanie w ramach programu 8.1. Zawsze na stronie www.parp.gov.pl można znaleźć informacje na ten temat.

Czy w przypadku prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej istnieje możliwość wypłacania wynagrodzenia właścicielowi firmy?

W przypadku prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej nie ma możliwości wypłacania wynagrodzenia właścicielowi firmy. Nie jest to koszt kwalifikowany i nie podlega refundacji.

Czy auto i paliwo mogą być wydatkami kwalifikowanymi w ramach działania 8.1?

Katalog wydatków określonych w par. 6 rozporządzenia z dnia 13 sierpnia 2008 r. wymienia w ust. 2 pp. 9) „zakup nowych środków trwałych, z wyjątkiem nieruchomości (…)”. Jednakże ostateczna ocena niezbędności poniesienia określonego wydatku (w tym samochodu) będzie należała do Komisji Konkursowej. Należy mieć na uwadze, ze wszystkie wydatki w ramach projektu musza być niezbędne do stworzenia i świadczenia e-usługi. Jeśli chodzi o koszty paliwa to są one traktowane jako materiały eksploatacyjne (koszty ogólne) i podlegają limitom określonym w par 6 ust.

Czy można sprzedać zakupiony środek trwały?

Nie można wyzbyć się zakupionego środka trwałego. Można go natomiast zamienić na inny w momencie kiedy technologicznie się zużyje. Nowy środek trwały musi mieć takie same lub lepsze właściowości i parametry niż poprzedni.

Czy można kupić używany środek trwały?

Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 13 sierpnia 2008 r. można kupić tylko nowy środek trwały.

Czy istnieje wykaz innowacyjności?

Nie ma wykazu tego co jest innowacyjne, gdyż taki wykaz w praktyce oznaczałby ograniczenie możliwych do dofinansowania wniosków do projektów znajdujących się w wykazie. W związku z powyższym niemożliwe jest tworzenie listy innowacyjnych pomysłów, które kwalifikują się do wsparcia, bo z założenia ma to być coś nowego a nie już istniejącego.

Co to jest e-usługa?

Przez e-usługę rozumie się usługę:
–świadczoną w sposób zautomatyzowany
–przy użyciu technologii informacyjnych,
–za pomocą systemów teleinformatycznych w publicznych sieciach telekomunikacyjnych,
–na indywidualne żądanie usługobiorcy,
–bez jednoczesnej obecności stron w tej samej lokalizacji.

Czy istniejące firmy mogą otrzymać dofinansowanie?

Często w rozmowie z naszymi klientami pada pytanie czy istniejące firmy mogą otrzymać dofinansowanie. Oczywiście firmy, które już funkcjonują mogą być finansowane ze środków Unii Europejskiej. W Działaniu 8.1 firmy takie nie mogą działać jednak dłużej niz 12 miesięcy i muszą posiadać status mikro lub małego przedsiębiorcy. Również w Działaniu 8.2 istniejące firmy mogą otrzymać dofinansowanie. W programie tym promowane są mikro i małe firmy z długoletnim stażem działalności, posiadające partnerów biznesowych.

Pages

Subscribe to Fundusze-Europejskie.net RSS

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60