Dotacje z Unii

Dotacje z Unii Europejskiej w ramach programów opracowanych na lata 2007-2013 ciągle dają firmom MŚP wiele okazji, które należy wykorzystać, aby firma mogła się rozwinąć, a zakres usług świadczonych przez nią został wzbogacony - przykładowo - o innowacyjne, zautomatyzowane rozwiązania. Niezależnie, w jakiej branży działa firma, warto pomyśleć o opracowaniu koncepcyjnego sposobu świadczenia podobnych usług drogą online.

Dotacje unijne 2013

Jeżeli chodzi o dotacje unijne 2013, zasady ich przyznawania oraz harmonogramy naborów wniosków w poszczególnych działaniach nie są jeszcze znane. Mimo to można z duża pewnością stwierdzić, że nabory w ramach działania 8.1 POIG wciąż będą się toczyć. Prawdopodobieństwo jest duże, ponieważ pula środków przeznaczonych na realizacje priorytetów konkursu nie została jeszcze całkowicie rozdysponowana. Ponadto w innych działaniach dla małych i mikro przedsiębiorstw pula została jeszcze niewyczerpana.

Dotacje na innowacje

Dotacje na innowacje przekazywane są przedsiębiorcom oraz osobom fizycznym, rozpoczynającym dopiero działalność, ze środków PO Innowacyjna Gospodarka. Jedną z możliwości otrzymania dofinansowania przez mikro i małe firmy, które dopiero niedawno zaczęły funkcjonować jest dofinansowanie w ramach Działania 8.1. Pula środków przeznaczona jest na wsparcie dla podmiotów, które chcą wprowadzić innowację, a więc opracować zautomatyzowany sposób świadczenia usług drogą online - w różnych dziedzinach.

Dotacje dla niepełnosprawnych

Dotacje dla niepełnosprawnych udzielane są ze środków PFRON, a więc Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Warunkiem otrzymania dotacji jest złożenie wniosku, ubiegać się o dotację może osoba niepełnosprawna - posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności, która nie przekroczyła jeszcze wieku emerytalnego, i zarejestrowana jest jako bezrobotny lub poszukujący pracy.

Dotacje dla mikroprzedsiębiorstw 2013

Dotacje dla mikroprzedsiębiorstw 2013 ruszą już z początkiem przyszłego roku, jeszcze w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, a więc programu na lata 2007-2013. Ich forma będzie więc analogiczna do dotychczasowej. Dlatego warto skorzystać z możliwości, jaką daje UE już teraz. Od roku 2014 rusza kolejny narodowy plan wykorzystania środków unijnych - nie wiadomo jednak na jakich zasadach i jak szerokie możliwości da przedsiębiorcom.

Dotacje dla małych firm

Dotacje dla małych firm znajdujących się na terenie województwa lubelskiego w ramach działania 1.3 Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw to możliwość na uzyskanie dofinansowania w wysokości 70% kosztów dla małych oraz 60% kosztów inwestycji dla firm średnich. Minimalna wartośd wsparcia wynosi 85 tys. PLN, a barób już w grudniu 2012.

Dotacje dla firm na Śląsku

Dotacje dla firm na Śląsku dały przedsiębiorcom już wiele szans na rozwinięcie ich biznesu. Korzystnym rozwiązaniem w przypadku wielu firm było skorzystanie z poddziałania 1.2.3 Innowacje w Mikroprzedsiębiorstwach i MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, z którego środki przeznaczone były głównie na wdrażanie i komercjalizacja technologii i produktów innowacyjnych, czy wsparcie w zakresie podjęcia lub rozwoju działalności B+R. Nabór w roku 2012 zakończył się 9 lipca.

Dotacje dla firm 2013

Dotacje dla firm 2013 przyznawane będą na podobnych zasadach jak dotychczas. Pula środków przeznaczonych na lata 2007-2013, w wielu działaniach została już wyczerpana, albo powoli temu wyczerpaniu ulega. Natomiast jest wiele innych działań, w których pula środków wciąż jest wysoka, przykładowo działanie 8.1 PO IG. Zachęcamy do skorzystania z funduszy, które pozostały wciąż w puli, a w samym sporządzaniu wniosku chętnie pomogą nasi eksperci.

Dotacje dla firm

Dotacje dla firm zaczęły być przekazywane polskim przedsiębiorcom jeszcze przed akcesją kraju do UE w ramach tzw. funduszy przedakcesyjnych. Do momentu wstąpienia do UE pomoc udzielana była przez programy: PHARE, SAPARD, ISPA. W ramach środków przeznaczonych na lata 2004-2006 przedsiębiorcy otrzymali kolejną możliwość otrzymania dotacji. Obecnie w ramach NSRO 2007-2013 trwają ciągłe nabory wniosków w ramach działań i programów operacyjnych. Dotacje trafiają do firm głównie z RPO - Regionalnych Programów Operacyjnych oraz PO IG - Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Dotacje 2011

Zarówno dotacje 2011 oraz 2012, pochodzące ze środków Unii Europejskiej dały już wielu przedsiębiorcom szansę na rozpoczęcie własnego biznesu, czy też rozwój firmy, a także wielu instytucjom - na ich rozwój, na pomoc różnym grupom społecznym. Z dotacji skorzystały regiony, państwo, rozbudowując infrastrukturę oraz unowocześniając polskie miasta, by stały się bliższe europejskim aglomeracjom. Niektóre programy operacyjne i ich poddziałania wciąż dają szansę na pozyskanie dotacji, a której warto skorzystać. nasz firma chętni pomoże w opracowywaniu wniosków, głównie w ramach PO IG.

Pages

Subscribe to Fundusze-Europejskie.net RSS

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60