You are here

Osie priorytetowe programu EasI

Celem Europejskiego Programu na rzecz zatrudnienia i innowacji jest wspieranie polityki społecznej, mobilności pracowników na terenie Unii Europejskiej czy zatrudnienia. Podjęte w jego ramach działania przyczynią się do przeciwdziałania na rzecz ubóstwa i wykluczenia społecznego. Dzięki niemu polepszeniu ulegną warunki pracy oraz zostanie zapewniona odpowiednia opieka społeczna. Łączy on w sobie trzy dotychczasowe programy: Progres, Eures i Mikrofinansowanie i przedsiębiorczość społeczna, które stanowią osie priorytetowe programu EasI.

Progress ma przyczynić się do modernizacji w zakresie polityki społecznej i zatrudnienia, w tym walkę z bezrobociem wśród osób młodych. To on ma odpowiadać za walkę z wykluczeniem społecznym, zapobieganie ubóstwu czy poprawę warunków pracy. Jego założenia mają zostać osiągnięte poprzez wymianę wiedzy i informacji, rozpowszechnianie analiz czy udzielanie finansowego wsparcia w zakresie innowacji społecznych.

Eures ma zapewnić rozwój Europejskiej Sieci Mobilności Zawodowej, przyczynić się do rozwoju
usług na rzecz rekrutacji pracowników, zapewnić doradztwo czy usługi rekrutacyjne zarówno dla pracodawców jak i osób poszukujących zatrudniania.

Trzecia oś ma na celu zwiększenie dostępności do mikrokredytów i mikropożyczek na założenie własnej działalności gospodarczej lub jej rozwój, dla tych grup społecznych, które zagrożone są wykluczeniem.

Osie priorytetowe programu EasI wyznaczają kierunki w których mają zostać podjęte działania, aby cele zostały osiągnięte, a środki spożytkowane zostały w możliwie jak najlepszy sposób.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60