You are here

PO Inteligentny Rozwój - Projekty B+R

Jednym z krajowych programów operacyjnych realizowanych w Polsce na lata 2014-2020 jest Program Operacyjny Inteligentny Rozwój.

Program realizowany jest w oparciu o kilka działań. PO Inteligentny Rozwój - Projekty B+R przedsiębiorstw zaliczane są do działania 1.1 . Dotacje koncentrują się na małych i średnich przedsiębiorstwach o wysokim potencjale innowacyjnym. Wsparcie otrzymają projekty obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe lub wyłącznie prace rozwojowe wpisujące się w Krajową Inteligentną Specjalizację. W ramach tego działania realizowane są jeszcze dwa poddziałania: Poddziałanie 1.1.1 (Szybka ścieżka) oraz Poddziałanie 1.1.2 (Demonstrator). Poddziałanie 1.1.1 obejmuje badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. Jego celem jest podniesienie innowacyjności polskich przedsiębiorstw poprzez wykorzystywanie rezultatów prac B+R w prowadzonej działalności gospodarczej. Poddziałanie 1.1.2 dotyczy natomiast prac B+R związanych z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej.

PO Inteligentny Rozwój - Projekty B+R obejmują jedynie obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Do dyspozycji są środki o wartości 1 600 000 PLN. Wybór projektów do dofinansowania następuje w trybie konkursowym. Rozpatrywanie wniosków w ramach "szybkiej ścieżki" następuje w okresie ok. 60 dni od końca miesiąca, w którym jest składany wniosek. Jeżeli chcesz pozyskać dotację unijne, to zapraszamy do kontaktu. Skorzystaj z doświadczenia naszych specjalistów w zakresie pozyskiwania dofinansowania.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60