You are here

Poddziałanie 1.4.3 internacjonalizacja gospodarki regionalnej w ramach ZIT i OSI

Poddziałanie 1.4.3 internacjonalizacja gospodarki regionalnej w ramach ZIT i OSI, to nowy program, z którego można pozyskać dotacje. Beneficjentami są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Poddziałanie to dotyczy wykorzystywania technologii informacyjno- komunikacyjnych, począwszy od usprawnienia procesów zarządczych i rozszerzenia działalności firmy, aż do wejścia na nowe rynki. Instytucja pośredniczącą jest Związek ZIT, czyli Związek Zintegrowanych inwestycji terytorialnych. Podmiotem odpowiedzialnym za nabór wniosków, ich ocenę oraz za przyjmowanie ewentualnych protestów jest Instytucja Zarządzająca, czyli Departament Wdrażania Programu Regionalnego oraz wspomniany już Związek ZIT.

Jakie projekty mają szansę na otrzymanie dotacji?
- projekty inwestycyjne dotyczące kompleksowego przygotowania i uzbrojenia terenu przeznaczonego w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod działalność gospodarczą.
- projekty nastawione na przyłączenie nowo powstałych terenów do istniejącej już strefy inwestycyjnej, poprzez zakup oraz kompleksowe uzbrojenie wspomnianych już terenów.
- projekty zakładające uporządkowanie i przygotowanie terenów w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych (tereny pokolejowe i popegeerowskie, poprzemysłowe i obszary powojskowe).
- projekty zakładające tworzenie i rozwijanie infrastruktury biznesowej (centra biznesowe, biura typu co-working, fab labs, living labs; centra demonstracyjne).

Zdecydowałeś się wziąć udział w projekcie poddziałanie 1.4.3 internacjonalizacja gospodarki regionalnej w ramach ZIT i OSI ? Świetnie, skontaktuj się z nami i uzyskaj więcej szczegółowych informacji. Oferujemy Ci także pomoc w sporządzeniu wniosku.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60