You are here

Poddziałanie 1.1.1 dla mikroprzedsiębiorstw

Poddziałanie 1.1.1 dla mikroprzedsiębiorstw ma na celu udzielenie wsparcia dla powstawania i rozwoju MŚP. Preferowana lokalizacja realizacja projektów to obszary słabe strukturalnie.
Dofinansowanie będzie udzielane między innymi na udział mikroprzedsiębiorstw w targach i różnego rodzaju wystawach odbywających się w kraju, jak i zagranicą. Ma to pomóc w dostosowaniu firm do standardów i norm krajowych i europejskich.

Największą szansę na otrzymanie dotacji mają projekty, które przyczyniają się do: zwiększenia zatrudnienia, wprowadzenia na rynek nowych i wysokiej jakości wyrobów i usług, oszczędności surowców i energii oraz wzrostu aktywności eksportowej firm.

Dodatkowo wszystkie przedsięwzięcia biorące udział w konkursie powinny spełniać kryterium bezpieczeństwa środowiskowego.

Poddziałanie 1.1.1 dla mikroprzedsiębiorstw zapewnia wsparcie do 60% wartości inwestycji, a maksymalna kwota jaką przedsiębiorstwo może otrzymać wynosi 200 000 złotych.
Wydatki jakie można ponosić w ramach tego projektu przeznaczone mogą być między innymi na: roboty budowlane; nabycie gruntu, nieruchomości bądź nieruchomości zabudowanej; zakup środków trwałych; leasing czy też zakup wartości niematerialnych i prawnych.

Warto starać się o pozyskanie dofinansowania z ramach tego poddziałania, ponieważ może ono dostarczyć firmie wiele korzyści. Należy jednak pamiętać, że wniosek musi zostać sporządzony poprawnie i złożony w terminie do właściwej instytucji. W przeciwnym razie stworzony projekt już na starcie nie będzie miał szans na otrzymanie środków z Unii Europejskiej.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60