You are here

POIR działanie 1.1

POIR działanie 1.1 nazywane jest priorytetem inwestycyjnym 1.1, który w ramach IV osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój realizuje cel szczegółowy 7 jakim jest wzmocnienie współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorstwami oraz sektorem publicznym.

POIR działanie 1.1 to, w głównej mierze, udoskonalenie infrastruktury badań i innowacji i podnoszenie zdolności do tworzenia doskonałości w zakresie badań i innowacji oraz wspieranie ośrodków kompetencji.

Projekty, które realizować będą ten priorytet inwestycyjny powinny koncentrować się na takich aspektach jak: finansowanie badań naukowych, rozwój kadr sektora B+R, wsparcie powstawania międzynarodowych agend badawczych oraz rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki. Projekty te powinny służyć konsolidacji potencjału jednostek naukowych, tak by w efekcie realizacji programu, polska nauka posiadała znacznie silniejsze i bardziej rozpoznawalne w Unii Europejskiej oraz na świecie jednostki naukowe.

Beneficjentami działania 1.1 są: jednostki naukowe, uczelnie, studenci, doktoranci, naukowcy, konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych, instytucje otoczenia biznesu oraz jednostki administracji publicznej (w tym również jednostki organizacyjne).

POIR działanie 1.1 realizowane w ramach IV osi priorytetowej obejmuje obszar terytorialny całej Polski.

Zastosowanie instrumentów finansowych przewidziane jest w formie instrumentów bezzwrotnych, czyli dotacji unijnych oraz instrumentów zwrotnych.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60