You are here

Priorytet inwestycyjny 1.1

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój podzielony został na osie priorytetowe. W ramach czwartej osi priorytetowej realizowany jest Priorytet inwestycyjny 1.1, który za nadrzędny cel ma udoskonalenie infrastruktury badań i innowacji oraz zwiększenie umiejętności do osiągania doskonałości w zakresie badań i innowacji a także przekazanie wsparcia ośrodkom kompetencji. POIR to program krajowy, który kładzie największy nacisk na innowacyjność polskiej gospodarki. Poprzez wdrażanie innowacyjnych przedsięwzięć polscy przedsiębiorcy będą mieli możliwość zaistnienia na rynku lokalnym oraz międzynarodowym.

Priorytet inwestycyjny 1.1 to działanie za pośrednictwem, którego dofinansowanie z środków unijnych pozyskać będą miały możliwość takie typy projektów jak:
- badania naukowe i prace rozwojowe,
- rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki,
- międzynarodowe agendy badawcze,
- rozwój potencjału kadrowego sektora B+R.

O dotacje unijną będą mogły ubiegać się konsorcja przedsiębiorców i jednostek naukowych, jednostki naukowe i ich konsorcja, uczelnie i ich konsorcja, instytucje otoczenia biznesu, podmioty publiczne lub państwowe osoby prawne spełniające określone cechy. Priorytet inwestycyjny 1.1 realizowany będzie na terenie całej Polski, tak więc podmioty gospodarcze z różnych terenów naszego kraju będą miały możliwość ubiegania się o fundusze unijne. Nasza firma zajmuje się sporządzaniem wniosków o dotację. Nasi konsultanci udzielą Państwu szczegółowych informacji oraz rozwieją wszystkie wątpliwości. Zachęcamy do kontaktu i zadawania pytań.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60