You are here

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 jest następcą programu Innowacyjna Gospodarka. Jego głównym celem jest pobudzenie innowacyjności w polskiej gospodarce przez wzrost nakładów prywatnych na Badania i Rozwój. Aby osiągnąć ten cel, POIR będzie koncentrować się na budowaniu nowych oraz wzmacnianiu już istniejących powiązań pomiędzy firmami a sektorem nauki, rozwoju innowacyjności w przedsiębiorstwach a także wzmocnieniu jakości badań i pozycji państwowych jednostek naukowych w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej.

Ze wsparcia w ramach tego programu będą mogły skorzystać głównie przedsiębiorstwa, jednostki naukowe, klastry, instytucje otoczenia naukowego.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 posiada dwa cele tematyczne:
Cel 1- wsparcie badań naukowych, rozwoju technologicznego oraz innowacji
Cel 3- wzrost konkurencyjności MŚP sektora rolnego, sektora rybołówstwa i akwakultury

W ramach tych obu celów wyróżnia się następujące priorytety inwestycyjne:

1.Cel 1

- Pierwszy priorytet inwestycyjny- udoskonalenie infrastruktury, badań i innowacji, wsparcie ośrodków kompetencji leżących głównie w interesie Europy, podnoszenie doskonałości w tworzeniu badań i innowacji
- Drugi priorytet finansowy- promocja inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowację, rozwoju towarów i usług, transferu technologii, innowacji społecznych oraz aplikacji w kwestii usług publicznych, pobudzanie popytu. Klastrów, a także otwartych innowacji poprzez inteligentną specjalizację, wsparcie badań technologicznych i stosowanych, linii pilotażowych, działań z dziedziny wczesnej walidacji towarów i zaawansowanych zdolności produkcyjnych pierwszej produkcji w kwestii kluczowych technologii o przeznaczeniu ogólnym

2.Cel 3

- Pierwszy priorytet inwestycyjny- promocja przedsiębiorczości przez ułatwienie gospodarczego wykorzystywania nowych pomysłów, wsparcie powstawania nowych przedsiębiorstw
- Drugi priorytet inwestycyjny- opracowywanie oraz wdrażanie nowych modeli biznesowych dla małych i średnich przedsiębiorstw
-Trzeci priorytet inwestycyjny- wsparcie zdolności MŚP zaangażowania się w proces wzrostu ekonomicznego

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 przewiduje budżet w wysokości 8 614,1 mln euro.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60