You are here

Program Operacyjny Polska Wschodnia

Program Operacyjny Polska Wschodnia (PO PW) to program, którego celem jest w szczególności poprawa pozycji konkurencyjności Polski Wschodniej. W założeniach PO Polska Wschodnia są działania mające na celu wzmocnienie rozwoju gospodarczego, podniesienie poziomu innowacyjności oraz rozwoju rynków pracy.

Program Operacyjny Polska Wschodnia dotyczy 5 województw o najniższych w skali kraju PKB. Są to województwa: warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie i świętokrzyskie. Program realizowany będzie zgodnie z Założeniami Umowy Partnerstwa w ramach 2 celów tematycznych:

· Cel tematyczny 1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji
· Cel tematyczny 3. Podnoszenie konkurencyjności MŚP, sektora rolnego oraz sektora rybołówstwa i akwakultury

Na PO PW przeznaczono na lata 2014-2020 ze środków Unii Europejskiej ok. 2 mld euro.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60