You are here

Program Operacyjny WER

Program operacyjny WER (Wiedza Edukacja Rozwój) powstał, aby zwiększyć poziom zatrudnienia i poziom spójności społecznej oraz by ulepszyć funkcjonowanie administracji publicznej. Interwencja na poziomie krajowym będzie skupiać się wokół rozwiązań systemowych, projektów pilotażowych i działaniach o zasięgu ogólnokrajowym.

Kwota przeznaczona na program operacyjny WER wynosi 4419, 3 mln euro.
Realizacja projektu opiera się na czterech celach tematycznych. Są to:

  • wsparcie zatrudnienia i mobilności pracowników
  • wsparcie włączenia społecznego i walka z ubóstwem
  • inwestowanie w edukację, umiejętności, a także naukę przez całe życie
  • umacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczność administracji publicznej

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60