You are here

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) to program ukierunkowany między innymi na wspieranie jakości, skuteczności i otwartości szkolnictwa wyższego jako instrumentu budowy gospodarki opartej o wiedzę. Jego celem jest wzrost poziomu zatrudnienia, a także poprawa funkcjonalności administracji publicznej.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój skupiać się będzie na 4 głównych celach tematycznych zgodnych z Założeniami Umowy Partnerstwa, a mianowicie:

· Cel tematyczny 8. Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników,
· Cel tematyczny 9. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem,
· Cel tematyczny 10. Inwestowanie w naukę, umiejętności i uczenie się przez całe życie,
· Cel tematyczny 11. Wzmacnianie potencjału instytucjonalnego i skuteczności administracji publicznej.

Na PO WER przeznaczono na lata 2014-2020 ze środków Unii Europejskiej ok. 3,2 mld euro.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60