You are here

Program Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych

W latach 2014-2020 realizowany będzie program Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych. Jest to projekt, w którym połączono 3 inne programy unijne:

- PROGRESS- program na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej,
- EURES – europejskie służby zatrudnienia,
- Europejki Mechanizm Mikrofinansowy Progress.

Program Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych jest narzędziem, które ma się przyczynić do zmniejszenia skali ubóstwa oraz zwiększenia zatrudnienia w państwach członkowskich Unii. Jest to kolejny, czwarty filar inicjatyw na rzecz zatrudnienia i zwalczania zjawiska wyłączenie społecznego w latach 2014-2020. Tak jak w przypadku pozostałych programów unijnych również i w tym określone zostały szczegółowe osie priorytetowe, które będą realizowane: oś PROGRESS skupiająca się na procesie modernizacji zatrudnienia i polityk społecznych, oś EURES, w której działania zostaną skierowane na pobudzenie mobilności pracy oraz trzecia oś – dostęp do mikrofinansowania i przedsiębiorczości społecznej. Łączny budżet programu to kwota w wysokości 919 496 000 euro, z czego najwięcej środków zostanie przeznaczonych na modernizację zatrudnienia i polityk społecznych.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60