You are here

PROGRESS

Programem unijnym finansującym zadania w dziedzinie zatrudnienia i spraw społecznych jest PROGRESS czyli „Wspólnotowy program na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej”. Stanowi on pewnego rodzaju uzupełnienie działań Europejskiego Funduszu Społecznego.
Beneficjentami tego programu mogą zostać władze lokalne i regionalne, publiczne służby zatrudnienia oraz krajowe urzędy statystyczne z państw członkowskich UE, krajów kandydujących do Unii, krajów należących do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu oraz krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

W programie uczestniczyć mogą wszystkie organizacje branżowe, uniwersytety i instytuty naukowo-badawcze, jak również partnerzy społeczni i organizacje pozarządowe.
Maksymalne przewidziane dofinansowanie w ramach dotacji programu PROGRESS wynosi 80%, jednak Komisja Europejska może ogłosić tzw. konkursy przetargowe finansowane w 100%.
Środki z programu muszą być przeznaczone na działania w obszarach zatrudniania, integracji społecznej i socjalnej, poprawy warunków pracy, walki z dyskryminacją i promowanie różnorodności, równości kobiet i mężczyzn.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60