You are here

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Wielkopolskiego 1.5.2

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Wielkopolskiego 1.5.2 to inaczej poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu realizowane jest w ramach osi priorytetowej 1. Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, działanie 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw.

Beneficjentami programu są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, z wyjątkiem podmiotów wykluczonych zgodnie z wytycznymi WRPO 2014+. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Wielkopolskiego 1.5.2 jest szansą dla wysoko innowacyjnych przedsiębiorstw – tych, które wdrażają innowacje technologiczne, procesowe i produktowe, na doinwestowanie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Poziom wsparcia maksymalnego dla projektu mikro i małych przedsiębiorstw wynosi 45 % kosztów kwalifikowanych, a dla średnich – 35 % kosztów.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60