You are here

Rozwój internacjonalizacji przedsiębiorstw

Rozwój internacjonalizacji przedsiębiorstw to zagadnienie bardzo istotne dla polskiej gospodarki. Pozwoli on bowiem na zwiększenie umiędzynarodowienia działalności polskich podmiotów gospodarczych.

Projekty nowej perspektywy finansowej 2014-2020 ukierunkowane są na internacjonalizację. Jej wsparcie będzie możliwe w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Oczywiście największe szanse będą miały przedsiębiorstwa innowacyjne, bo to właśnie one są głównymi beneficjentami POIR. Współfinansowane będą następujące aktywności:
→ programy promocyjne, które sprzyjają zwiększeniu dostępności małych i średnich przedsiębiorstw do rynków tradycyjnych oraz perspektywicznych, skierowane na sektory gospodarki o najwyższym potencjale eksportowym,
→ wspieranie instytucji otoczenia biznesu w zakresie działań, które przyczyniają się do internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw – może to na przykład być tworzenie partnerstw pomiędzy polskimi a zagranicznymi instytucjami otoczenia biznesu, kreowanie narzędzi informatycznych umożliwiających promowanie oferty lokatorów instytucji otoczenia biznesu na rynkach międzynarodowych itp.,
→ świadczenie specjalistycznych usług doradczych w kwestii internacjonalizacji na rzecz przedsiębiorstw innowacyjnych sektora MŚP,
→ prowadzenie kampanii informacyjnych, które promują podejmowanie działalności na skalę międzynarodową przez MŚP,
→ zwiększenie dostępności źródeł informacji o rozpoczynaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej za granicą, a także przeprowadzanie szkoleń w formie e-learningu,
→ przeprowadzanie badań pośród eksporterów (w tym również eksporterów potencjalnych) oraz systematycznego monitoringu trendów na rynkach zagranicznych w zakresie specjalizacji.

Oprócz Programu IR, rozwój internacjonalizacji przedsiębiorstw będzie wspierany również przez Regionalne Programy Operacyjne.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60