You are here

RPO województwo małopolskie 2014-2020

Z końcem 2014 roku Komisja Europejska zaakceptowała Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Realizacja tego programu pochłonie prawie 3 mld euro. Kwota ta jest wyższa niż w ubiegłej perspektywie 2007-2013. Na program składa się 13 osi priorytetowych, wśród których wymienić można między innymi: Gospodarkę wiedzy, Infrastrukturę transportową, Przedsiębiorczą Małopolską czy Rewitalizację przestrzeni regionalnej.W ramach Infrastruktury transportowej przewidywane dofinansowanie wynosi 390, 5 mln euro.

Działania RPO województwo małopolskie 2014-2020 skupiać się będą na:

- wsparciu innowacyjności i sfery B+R,
- wsparciu finansowym inwestycji organizowanych przez MŚP,
- podnoszeniu konkurencyjności małopolskich małych i średnich przedsiębiorstw,
- rewitalizacji miasta,
- wsparciu transportu, rynku pracy, włączenia społecznego i edukacji.

Udostępnione przez Fundusz Europejski środki w ramach RPO województwo małopolskie 2014-2020 udzielane będą w formie finansowania dotacyjnego oraz finansowania zwrotnego.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60