You are here

Strategia Europa 2020

Strategia Europa 2020 jest długookresowym programem rozwoju społeczno – gospodarczego Unii Europejskiej, który zastąpił Strategię Lizbońską (realizowaną od 2000 r. i zmodyfikowaną 5 lat później). Europa 2020 ma na celu osiągnąć wzrost gospodarczy poprzez:

- skuteczne inwestycje w edukację, badania naukowe i innowacje,
- włączenie społeczne – tworzenie nowych miejsc pracy i walka z ubóstwem,
- wykorzystanie gospodarki niskoemisyjnej.

W ramach strategii Europa 2020 powstało 8 inicjatyw przewodnich, które skupiać się będą na obszarach związanych z innowacjami, edukacją, cyfryzacją, szerzeniem przedsiębiorczości czy unowocześnieniem rynku pracy. Strategia Europa 2020 stawia sobie następuje cele:

- 75 proc. zatrudnienie w wieku 20 – 64 lat,
- 3 % PKB UE na inwestycje w badania i rozwój,
- zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20 %, zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej i efektywności energetycznej o 20 %,
- zmniejszenie odsetka osób zbyt wcześnie kończących naukę poniżej 10 %, zwiększenie o co najmniej 40 % odsetka osób posiadających wykształcenie wyższe w przedziale wiekowym 30 – 34 lata,
- ograniczenie ubóstwa u 20 milionów obywateli europejskich.

Strategia Europa 2020 obejmuje konkretne działania zarówno na poziomie unijnym jak i krajowym.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60