You are here

Dotacja

Priorytet inwestycyjny 1.1

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój podzielony został na osie priorytetowe. W ramach czwartej osi priorytetowej realizowany jest Priorytet inwestycyjny 1.1, który za nadrzędny cel ma udoskonalenie infrastruktury badań i innowacji oraz zwiększenie umiejętności do osiągania doskonałości w zakresie badań i innowacji a także przekazanie wsparcia ośrodkom kompetencji. POIR to program krajowy, który kładzie największy nacisk na innowacyjność polskiej gospodarki.

IV oś priorytetowa POIR

IV oś priorytetowa PO IR zajmuje się realizacją Priorytetu Inwestycyjnego 1.a (PI 1.a). Z kolei on zakłada nie tylko udoskonalenie infrastruktury badań i innowacji, ale również zwiększanie zdolności do osiągania doskonałości w zakresie badań i innowacji oraz wspieranie ośrodków kompetencji, w szczególności tych, które leżą w interesie Europy.
IV oś priorytetowa POIR ma na celu podniesienie jakości polskiej nauki. W jej zakresie finansowane są prace rozwojowe i badania naukowe, prowadzone przez sektor nauki we współpracy z przedsiębiorcami.

I oś priorytetowa POIR

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, który realizowany będzie w związku z nową perspektywą finansową 2014-2020 podzielony został na pięć osi priorytetowych, dzięki realizacji, których wdrożone będą nadrzędne cele programu krajowego:
- I oś priorytetowa POIR to wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa,
- II oś priorytetowa POIR to wsparcie otoczenia biznesu i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I,
- III oś priorytetowa POIR to wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach,

Priorytet inwestycyjny 3. 2

Celem szczegółowym jest wzrost umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw.
W ostatnich latach łatwo dostrzec można „panującą modę” na zwiększanie aktywności polskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej. W tym celu tworzy się wiele różnorakich projektów i programów. Jednym z nich jest PI 3.2. Oferuje on wsparcie z zakresu internacjonalizacji, kierowane do innowacyjnych przedsiębiorstw.

Beneficjenci Kreatywna Europa

Kreatywna Europa- to program unijny, mający na celu wsparcie kultury, filmu oraz sektorów kreatywnych. Będzie to także główny instrument promujący inicjatywy kulturalne nie tylko w Unii, ale także poza jej granicami.

Program składa się z 3 komponentów:
- Kultura
- Media
- Część międzysektorowa,
z których każdy figurował będzie jako odrębny obszar, z osobnymi programami grantowymi.

Przewidywany budżet Programu Kreatywna Kultura 2014-2020 wynosi 1,46 mld euro (na cały okres programowania).

Pieniądze na stronę internetową z UE

Unia Europejska jest źródłem finansowania w Polsce wielu ciekawych projektów i inwestycji. Dotacje można pozyskać na różnego rodzaju gałęzie gospodarki, w tym na wiele własnych pomysłów i działalności.

Jak rozliczyć dotacje

Pozyskanie dotacji przez przedsiębiorcę jest niemałym sukcesem. Otrzymuje on bowiem szansę na rozwój swojej działalności. Sam fakt, że ma on teraz możliwość rozdysponowania otrzymanych środków nie powinien sprawić, że zapomni on o swoim obowiązku dotacyjnym, jakim jest rozliczenie dotacji.

Oferta POIR

W ramach nowej perspektywy finansowej przewidzianej na lata 2014-2020 na terenie naszego kraju zostaną wprowadzone liczne zmiany, rozbudowy i modernizacje mające za zadanie przede wszystkim rozwój tych sektorów, które swoim poziomem nie dorównują standardom europejskim.

Nabór wniosków program 1.1.1 POIR

Jednym z konkursów, jakie ruszyły w ostatnim czasie jest nabór wniosków program 1.1.1 POIR przygotowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dla firm działających na terenie Polski z uwzględnieniem mikro małych i średnich przedsiębiorstw.

Warunkami wzięcia udziału jest m.in. dobrze sporządzony wniosek i wpis do tak zwanej Krajowej Inteligentnej Specjalizacji przedstawiający innowacyjne produkty i działania badawcze pozwalające na polepszenie sytuacji podmiotu gospodarczego poprzez zwiększenie jego efektywności i rozszerzenie rynków zbytu.

POIR 2014 2020 - poddziałanie 1.1.1

POIR (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój) jest jednym z programów krajowych realizowanych w Polsce w latach 2014-2020. Jednym z jego poddziałań jest poddziałanie 1.1.1 “Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, czyli tzw. “szybka ścieżka”.

Pages

Subscribe to RSS - Dotacja

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60