You are here

Dotacje 2014

Dofinansowanie internacjonalizacji przedsiębiorstw

Dotacje z Unii Europejskiej pomagają bardzo wielu osobom, w tym także licznej grupie przedsiębiorców. Pomagają w realizacji badań przemysłowych czy wdrażaniu innowacyjnych technologii, a także internacjonalizacji przedsiębiorstw.

Dofinansowanie internacjonalizacji przedsiębiorstw to kolejne działanie funduszy europejskich, mające na celu poprawę ich konkurencyjności, zwłaszcza na rynku międzynarodowym. Istnieje wiele programów realizujących te działania. Wśród nich możemy wymienić:
- Działanie 1.4 RPO,
- GO TO BRAND
- GO GLOBAL

Dofinansowanie internacjonalizacja

"Dofinansowanie internacjonalizacja" czyli ogromne możliwości dla wielu polskich przedsiębiorców, jakie stwarzają między innymi Regionalne Programy Operacyjne. W jednym z poddziałań tego programu, konkretnie 1.4.1 "Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu" realizowane jest wsparcie dla przedsiębiorstw z sektora MŚP.

Dotacja na internacjonalizację

Dotacja na internacjonalizację jest szansą dla wielu przedsiębiorstw, którą stwarza wiele programów, w tym 1.4 PRPO. Jej celem jest umiędzynaradawianie przedsiębiorstw poprzez wsparcie ich eksportu, a przez to podniesienie ich konkurencyjności.

Dofinansowanie z poddziałania 1.4.3

Poddziałanie 1.4 .3 czyli "Technologie informatyczno-komunikacyjne MŚP" to projekt realizowany w zakresie Regionalnych Programów Operacyjnych. Ma on na celu wsparcie internacjonalizacji przedsiębiorstw i eksportu poprzez wdrażanie w firmach innowacyjnych technologii.

Dofinansowanie z poddziałania 1.4.2

Dofinansowanie z poddziałania 1.4.2 może wynosić od 50% do 70% wydatków kwalifikowanych projektu. Poddziałanie 1.4.2 funkcjonuje w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego i kierowane jest głównie do małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Dofinansowanie z poddziałania 1.4.1

RPO czyli Regionalne Programy Operacyjne w jednym ze swoich poddziałań oferują przedsiębiorcom wsparcie internacjonalizacji oraz eksportu. Mowa tu o poddziałaniu 1.4.1 RPO "Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu", realizowanym w ramach pierwszej osi priorytetowej "Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka". Dofinansowanie z poddziałania 1.4.1 jest przeznaczone dla mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw, które spełnią wymagane warunki.

Działanie 1.4.3

Działanie 1.4.3 RPO to kolejna możliwość dla przedsiębiorców, którzy chcą wdrożyć swoje produkty i usługi na zagraniczne rynki. Podobnie jak całe działanie 1.4, celem tego poddziałania jest wsparcie internacjonalizacji przedsiębiorstw i eksportu.

Działanie 1.4.3 " Technologie informatyczno-komunikacyjne w działalności MŚP" ma za zadanie wsparcie mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw w zakresie wykorzystania technologii informatyczno-komunikacyjnych w celu: wejścia na nowe rynki, rozszerzenia działalności oraz usprawnienia procesów zarządczych.

Działanie 1.4.1

Poddziałanie 1.4.1 funkcjonuje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego. Pierwsza oś priorytetowa stawia na wzrost innowacyjności oraz wsparcie przedsiębiorczości w konkretnym regionie.

Beneficjentami programu są mikro przedsiębiorcy, mający szansę na pozyskanie dotacji, która może wynosić do 70% pokrycia wydatków kwalifikowanych. Warto podkreślić, że minimalna kwota dotacji wynieść może 30 000 zł,a maksymalna nawet 6 000 000 zł.

Poddziałanie 1.4.2 promocja gospodarcza regionu

Poddziałanie 1.4.2 promocja gospodarcza regionu, to program działający na terytorium województwa podlaskiego. Zakłada on otrzymanie dofinansowania w wysokości nawet 70-80% szacowanych kosztów inwestycji. Beneficjentami programu są małe i średnie przedsiębiorstwa. Pomoc uzyskać można na inwestycję w środki trwałe (urządzenia, maszyny, wyposażenie itp.), wartości niematerialne i prawne (licencje, oprogramowania). warunkiem jest, aby wymienione wartości i środki związane były z:
- rozbudową istniejącego przedsiębiorstwa;
- wprowadzeniem nowych produktów lub usług;

Jak pozyskać fundusze unijne

Jeśli często zastanawiasz się jak pozyskać fundusze unijne, nie wiesz skąd czerpać informacje na temat trwających konkursów, to skontaktuj się z nami. Nasi eksperci bardzo dobrze znają się na wszystkim, co związane jest z dotacjami i ich pozyskiwaniem. Chcąc otrzymać prawdziwe, aktualne informacje po prostu do nas zadzwoń, a nasi fachowcy udzielą ci porad, pomogą wybrać odpowiedni program i napiszą wniosek o dotację.

Pages

Subscribe to RSS - Dotacje 2014

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60