You are here

Dotacje UE

Ubieganie się o dofinansowanie z poddziałania 1.1.1

Ubieganie się o dofinansowanie z poddziałania 1.1.1 będzie możliwe już zaledwie za 3 miesiące! Już w kwietniu ruszy nabór wniosków.

Cel działania 1.1

Cel działania 1.1 dotyczy Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, który wszedł w życie wraz z nową perspektywą finansową 2014-2020. Główny cel tematyczny 1 to wsparcie badań naukowych, rozwoju technologicznego i innowacji. W ramach celu tematycznego 1 wskazane zostały 2 priorytety inwestycyjne.

Priorytet inwestycyjny 1.1 dotyczy udoskonalenia infrastruktury badań i innowacji i podnoszenie zdolności do tworzenia doskonałości w zakresie badań i innowacjo oraz wspieranie ośrodków kompetencji, zwłaszcza tych leżących w interesie Europy.

Pozyskiwanie dofinansowania z działania 1.1

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój jest jednym z sześciu najważniejszych, krajowych programów operacyjnych tuż obok:
- Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój,
- Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
- Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa,
- Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.
- Programu Pomoc Techniczna.

POIR, jak każdy program, posiada swój regulamin, w którym określone zostają jego najważniejsze cele i założenia, które usystematyzowane zostały w pięć osi priorytetowych:

Pozyskiwanie dotacji z PO IR 1.1.1

Pozyskiwanie dotacji z PO IR 1.1.1 będzie możliwe przez grupę podmiotów gospodarczych, które zaliczać się będą do mikroprzedsiębiorstw. Dofinansowanie będzie miało na celu podniesienie zdolności inwestycyjnych jednostek gospodarczych poprzez realizację przedsięwzięć inwestycyjnych, które przyczyniać się będą do:

Jak pozyskać dotację z działania 1.1

Działanie 1.1 dotyczy osi priorytetowej 1 - rozwój i innowacje w MŚP. Głównym celem jest podniesienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw.

Oś priorytetowa 1 ukierunkowana jest na realizację przedsięwzięć dotyczących przede wszystkim: rozwiązań innowacyjnych w MŚP, systemowego wspierania przedsiębiorczości, promocję gospodarczą regionu, poza-dotacyjnych instrumentów finansowych dla MŚP oraz regionalnej sieci transferu rozwiązań innowacyjnych.

Beneficjenci działania 1.1

Jedną z osi priorytetowych Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój jest wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowo-przemysłowe. Instytucją pośredniczącą w wdrażaniu działań jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Każda z przewidzianych do realizacji osi priorytetowych przewiduje działania, które mają na celu realizacji konkretnych przedsięwzięć z udziałem ściśle określonej grupy podmiotów gospodarczych. Jednym z takich działań będzie działanie 1.1, które przewiduje realizacji:

beneficjenci POIR 1.1.1

Już w kwietniu beneficjenci POIR 1.1.1 będą mogli starać się o dofinansowanie dla swojej firmy. "Szybka ścieżka", bo tak nazywa się to poddziałanie, dotyczy badań przemysłowych i prac rozwojowych realizowanych przez przedsiębiorstwa. Jej celem jest podniesienie innowacyjności polskich mikro, małych i średnic przedsiębiorstw dzięki wykorzystaniu rezultatów prac B+R (badania i rozwój) w prowadzonej działalności gospodarczej. Działanie to jest kontynuacją tego, które było realizowane w ramach działania 1.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, który działał w latach 2007-2013.

Działanie 1.1 dla mikroprzedsiębiorstw

Dotacje ze środków Unii Europejskiej od zawsze stanowiły dla przedsiębiorców niepowtarzalną szanse na rozwój. Dofinansowania przyczyniły się do rozbudowy wielu firm i realizacji niezliczonej ilości projektów. Dlatego też ilekroć ogłaszany jest nabór wniosków i rozpoczęty zostaje konkurs o dodatkowe środki przedsiębiorcy przystępują do pisania projektów i wniosków.

Wsparcie inwestycyjne z programu 1.1.1

Wsparcie inwestycyjne z programu 1.1.1 to okazja dla przedsiębiorców mających siedzibę swojej firmy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Projekty biorące udział w konkursie powinny mieć na celu poprawienie konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez: rozszerzenie zakresu działalności gospodarczej, zmianę wyrobu lub usługi, unowocześnienie środków produkcji i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności, uruchomienie działalności nowopostałego przedsiębiorstwa oraz działania mające na celu dokonywanie zmian procesu produkcyjnego lub zmian w sposobie świadczenia usług.

Wnioskowanie w programie 1.1.1

Polscy przedsiębiorcy, którzy chcą wpłynąć na rozwój poziomu innowacyjności swojej firmy mają możliwość ubiegania się o dotację unijną w ramach poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa - tzw. „szybka ścieżka”. Wnioskowanie w programie 1.1.1 da przedsiębiorcom szansę na pozyskanie dofinansowania, które będzie można wykorzystać na inwestycyjne projekty, które poprawiać będą konkurencyjność podmiotów gospodarczych poprzez:

Pages

Subscribe to RSS - Dotacje UE

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60