You are here

Dotacje unijne

Dotacja w ramach programu COSME

Program COSME to program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich firm na lata 2014-2020. Wzajemnie z COSME uzupełnia się program Horyzont 2020, który ma na celu wsparcie innowacyjności przedsiębiorstwa. Oba programy stanowią podprogramy dawnego CIP (program, który miał na celu promowanie konkurencyjności europejskich małych i średnich przedsiębiorstw poprzez wsparcie finansowe innowacyjnych rozwiązań dla nich).

Program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2014 - 2020

Program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2014 - 2020 nosi nazwę COSME. Jak sama nazwa wskazuje, kierowany jest on do małych i średnich przedsiębiorstw, a także do administracji publicznej i start-upów w celu podniesienia ich konkurencyjności.

Mikrofinansowanie i przedsiębiorczość społeczna

Mikrofinansowanie i przedsiębiorczość społeczna to jedna z inicjatyw na którą Unia Europejska przeznaczyła spore środki finansowe w latach 2014-2020. Obejmuje ono dwa obszary :
-mikrokredyty dla grup w trudnej sytuacji oraz mikroprzedsiębiorstw,
-przedsiębiorczość społeczną.

PROGRESS

Programem unijnym finansującym zadania w dziedzinie zatrudnienia i spraw społecznych jest PROGRESS czyli „Wspólnotowy program na rzecz zatrudnienia i solidarności społecznej”. Stanowi on pewnego rodzaju uzupełnienie działań Europejskiego Funduszu Społecznego.
Beneficjentami tego programu mogą zostać władze lokalne i regionalne, publiczne służby zatrudnienia oraz krajowe urzędy statystyczne z państw członkowskich UE, krajów kandydujących do Unii, krajów należących do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu oraz krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Osie priorytetowe programu EasI

Celem Europejskiego Programu na rzecz zatrudnienia i innowacji jest wspieranie polityki społecznej, mobilności pracowników na terenie Unii Europejskiej czy zatrudnienia. Podjęte w jego ramach działania przyczynią się do przeciwdziałania na rzecz ubóstwa i wykluczenia społecznego. Dzięki niemu polepszeniu ulegną warunki pracy oraz zostanie zapewniona odpowiednia opieka społeczna. Łączy on w sobie trzy dotychczasowe programy: Progres, Eures i Mikrofinansowanie i przedsiębiorczość społeczna, które stanowią osie priorytetowe programu EasI.

Europa 2020

Głównym celem Unii Europejskiej stało się dokonanie wszelkich starań, aby szybko i skutecznie wyjść z kryzysu i stworzyć warunki dla bardziej konkurencyjnej gospodarki z wyższym poziomem zatrudniania.

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji to fundusz, który ma na celu niesienie pomocy na rzecz pracowników, którzy zostali dotknięci zwolnieniami grupowymi. Pula środków jaka przeznaczona została na ten projekt w latach 2014-2020 to kwota 150 mln euro. Fundusz pokrywać będzie w szczególności koszty projektów, które będą miały na celu pomoc zwolnionym osobom.

Europejski Fundusz Społeczny

Europejski Fundusz Społeczny to główne narzędzie finansowe UE, które wspiera zatrudnienie w państwach członkowskich, a także promuje spójność gospodarczą i społeczną. Wydatki Europejskiego Funduszu Społecznego to około 10 % całego budżetu unijnego.

Dotacja w ramach programu UE na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych 2014 - 2020

Jednym z programów unijnych, który powstał dla osiągnięcia celów strategii unijnej Europa 2020 jest program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych – EaSI. Trzy poprzednie programy (Progress, EURES i Europejski Mechanizm Mikrofinansowy Progress) stanowią w nowej perspektywie priorytety EaSI. Program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych obok Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebujących i Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji stanowi czwarty filar inicjatywy pomocy osobom bezrobotnym i wykluczonym społecznie.

Dofinansowanie na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych

Dofinansowanie na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych jest przyznawane, by promować wysokiej jakości i trwałe miejsca pracy. Program ten powstał w celu zapewnienia odpowiedniej i godziwej ochrony socjalnej. Dofinansowanie na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych ma również na celu zwalczenie wykluczenia społecznego i ubóstwa oraz poprawę warunków pracy.

Pages

Subscribe to RSS - Dotacje unijne

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60