You are here

Dotacje

Dotacje dla niepełnosprawnych

Dotacje dla niepełnosprawnych udzielane są ze środków PFRON, a więc Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Warunkiem otrzymania dotacji jest złożenie wniosku, ubiegać się o dotację może osoba niepełnosprawna - posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności, która nie przekroczyła jeszcze wieku emerytalnego, i zarejestrowana jest jako bezrobotny lub poszukujący pracy.

Dotacje dla mikroprzedsiębiorstw 2013

Dotacje dla mikroprzedsiębiorstw 2013 ruszą już z początkiem przyszłego roku, jeszcze w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, a więc programu na lata 2007-2013. Ich forma będzie więc analogiczna do dotychczasowej. Dlatego warto skorzystać z możliwości, jaką daje UE już teraz. Od roku 2014 rusza kolejny narodowy plan wykorzystania środków unijnych - nie wiadomo jednak na jakich zasadach i jak szerokie możliwości da przedsiębiorcom.

Dotacje dla małych firm

Dotacje dla małych firm znajdujących się na terenie województwa lubelskiego w ramach działania 1.3 Dotacje inwestycyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw to możliwość na uzyskanie dofinansowania w wysokości 70% kosztów dla małych oraz 60% kosztów inwestycji dla firm średnich. Minimalna wartośd wsparcia wynosi 85 tys. PLN, a barób już w grudniu 2012.

Dotacje dla firm na Śląsku

Dotacje dla firm na Śląsku dały przedsiębiorcom już wiele szans na rozwinięcie ich biznesu. Korzystnym rozwiązaniem w przypadku wielu firm było skorzystanie z poddziałania 1.2.3 Innowacje w Mikroprzedsiębiorstwach i MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013, z którego środki przeznaczone były głównie na wdrażanie i komercjalizacja technologii i produktów innowacyjnych, czy wsparcie w zakresie podjęcia lub rozwoju działalności B+R. Nabór w roku 2012 zakończył się 9 lipca.

Dotacje dla firm 2013

Dotacje dla firm 2013 przyznawane będą na podobnych zasadach jak dotychczas. Pula środków przeznaczonych na lata 2007-2013, w wielu działaniach została już wyczerpana, albo powoli temu wyczerpaniu ulega. Natomiast jest wiele innych działań, w których pula środków wciąż jest wysoka, przykładowo działanie 8.1 PO IG. Zachęcamy do skorzystania z funduszy, które pozostały wciąż w puli, a w samym sporządzaniu wniosku chętnie pomogą nasi eksperci.

Dotacje dla firm

Dotacje dla firm zaczęły być przekazywane polskim przedsiębiorcom jeszcze przed akcesją kraju do UE w ramach tzw. funduszy przedakcesyjnych. Do momentu wstąpienia do UE pomoc udzielana była przez programy: PHARE, SAPARD, ISPA. W ramach środków przeznaczonych na lata 2004-2006 przedsiębiorcy otrzymali kolejną możliwość otrzymania dotacji. Obecnie w ramach NSRO 2007-2013 trwają ciągłe nabory wniosków w ramach działań i programów operacyjnych. Dotacje trafiają do firm głównie z RPO - Regionalnych Programów Operacyjnych oraz PO IG - Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Dotacja z Urzędu Pracy

Dotacja z Urzędu Pracy to jedna z wielu możliwości ubiegania się o dofinansowanie dla małych przedsiębiorców. Pochodzą one głównie ze środków Unii Europejskiej, niemniej jednak część osób decyduje się na przygotowane z myślą o rozpoczynających swój biznes osobach pożyczki. Najczęściej omawianą i chyba najlepiej znaną Polakom możliwością otrzymania dotacji jest ta przyznawana przez Urzędy Pracy dotacja w ramach Działania 6.2 PO KL.

Dotacje dla mikroprzedsiębiorców

Dotacje dla mikroprzedsiębiorstw możliwe są do uzyskania między innymi w działaniu 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjne Gospodarka, którego celem jest wdrażanie na rynek usług internetowych usług innowacyjnych, które w przyszłości służyć mają obywatelom i przedsiębiorcom oraz trafiać w konkretnie określone potrzeby odbiorców. Beneficjentami w ramach działania mogą zostać jedynie mali- i mikroprzedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą poniżej roku, bądź poniżej dwóch - zależnie od województwa.

Dotacja podmiotowa

Dotacja podmiotowa to pomoc przeznaczona na dofinansowanie bieżącej działalności podmiotu. Od dotacji ogólnej odróżnia ją to, że przeznaczona jest z góry na określony cel. Ujęty on musi być w biznesplanie przedsięwzięcia, czy tak jak w przypadku dotacji unijnych we wniosku o dofinansowanie.

Dotacje na e-biznes 2012

Dotacje na e-biznes 2012 to jedna z ostatnich szans, jakie przedsiębiorcy otrzymują na stworzenie internetowego rozwiązania, świadczącego e-usługę, które może stać się szansą na prowadzenie dochodowego biznesu. Pula środków ciągle jest wysoka, lecz należy pamiętać, że rok 2013 jest ostatnim rokiem realizacji projektów w ramach NSRO 2007-2013. Prognozy na okres 2014-2020 są optymistyczne, jednak nikt nie jest w stanie określić dokładnych zasad, na jakich odbywać będą się kolejne nabory, dające szanse na rozpoczęcie prowadzenia e-biznesu.

Pages

Subscribe to RSS - Dotacje

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60