You are here

Działanie 8.1

Jakie maksymalne dofinansowanie można otrzymać?

Maksymalna kwota dofinansowania jaką można uzyskać w ramach Działania 8.1 to 560 tysięcy złotych.

Kto może ubiegać się dofinansowanie w ramach Działania 8.1?

O dofinansowanie w ramach Działania 8.1 mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy lub mali przedsiębiorcy posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy złożą wniosek o udzielenie wparcia nie wcześniej niż w dniu wpisu przedsiębiorcy do Krajowego Rejestru Sądowego lub Ewidencji Działalności Gospodarczej i nie później niż przed upływem 1 roku , licząc od dnia tego wpisu.

Czy firma istniejąca już na rynku może uzyskać dofinansowanie w ramach Działania 8.1?

Tak. Przedsiębiorca, który prowadzi już działalność gospodarczą może uzyskać dofinansowanie w ramach Działania 8.1 ale tylko pod warunkiem , że nie prowadzi tej działalności gospodarczej dłużej niż 24 miesiące (w wątkiem woj. kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, lubelskiego i lubuskiego, gdzie działalność może być prowadzona maksymalnie 12 miesięcy) . Za datę rozpoczęcia działalności gospodarczej uważa się datę wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub Ewidencji Działalności Gospodarczej.

Czy fundacja lub stowarzyszenie prowadzące działalność gospodarczą może złożyć wniosek 8.1?

Jeśli fundacja lub stowarzyszenie posiada wpis do KRS to może ubiegać się o dofinansowanie w ramach Działania 8.1

Czy w ramach Działania 8.1 można w ramach wkładu własnego wnieść wkład niepieniężny?

W ramach działania PO IG 8.1 jak i pozostałych działań realizowanych przez PARP nie ma możliwości wnoszenia wkładu niepieniężnego. Wkład wnoszony jest jedynie w pieniądzu.

Czy emeryt/rencista prowadzący działalność krócej niż rok może starać się o dofinansowanie?

Tak oczywiście emeryt lub rencista może starać się o dofinansowanie w ramach Działania 8.1 Nie ma tutaj żadnych ograniczeń. Wystarczy, że prowadzi działalność krócej niż rok i posiada ona siedzibę na terytorium Polski.

Czy istnieje ograniczenie wiekowe dla przedsiębiorców, którzy chcą uzyskać dofinansowanie?

Osoba ubiegająca się o dofinansowanie w ramach Działania 8.1 musi mieć ukończone 18 lat i posiadać zdolność do czynności prawnych. Ponadto nie ma ograniczenia wiekowego.

Czy w przypadku prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej istnieje możliwość wypłacania wynagrodzenia właścicielowi firmy?

W przypadku prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej nie ma możliwości wypłacania wynagrodzenia właścicielowi firmy. Nie jest to koszt kwalifikowany i nie podlega refundacji.

Czy auto i paliwo mogą być wydatkami kwalifikowanymi w ramach działania 8.1?

Katalog wydatków określonych w par. 6 rozporządzenia z dnia 13 sierpnia 2008 r. wymienia w ust. 2 pp. 9) „zakup nowych środków trwałych, z wyjątkiem nieruchomości (…)”. Jednakże ostateczna ocena niezbędności poniesienia określonego wydatku (w tym samochodu) będzie należała do Komisji Konkursowej. Należy mieć na uwadze, ze wszystkie wydatki w ramach projektu musza być niezbędne do stworzenia i świadczenia e-usługi. Jeśli chodzi o koszty paliwa to są one traktowane jako materiały eksploatacyjne (koszty ogólne) i podlegają limitom określonym w par 6 ust.

Czy można sprzedać zakupiony środek trwały?

Nie można wyzbyć się zakupionego środka trwałego. Można go natomiast zamienić na inny w momencie kiedy technologicznie się zużyje. Nowy środek trwały musi mieć takie same lub lepsze właściowości i parametry niż poprzedni.

Pages

Subscribe to RSS - Działanie 8.1

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60