You are here

Konkurs 8.1

Dotacje opolskie

Dotacje opolskie- jakie? gdzie? ile? Mikroprzedsiębiorstwa działające na terenie województwa opolskiego bądź przedsiębiorcy chcący założyć działalność gospodarczą mogą skorzystać z dofinansowania w ramach działania 1.1.2 Inwestycje w mikroprzedsiebiorstwach organiozwane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013.

Ponadto każdy mikro i mały przedsiębiorca może ubiegać się o dotację w ramach ogólnopolskiego działania 8.1 PO IG, które wspiera powstawanie nowych, innowacyjnych e-usług świadczonych z pośrednictwem Internetu.

Dotacje na rozwój firmy 2012

Zastanawiasz się, gdzie można dostać dotacje na rozwój firmy 2012 roku? Istnieje kilka sposobów na pozyskanie takiego dofinansowania. O dotację na założenie firmy można ubiegać się w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (PO KL- Działanie 6.2), z Funduszu Pracy, programów regionalnych, jak również w ramach różnych działań z PO IG. Każde z nich z pewnością ułatwi nowym przedsiębiorcom wejście w świat biznesu.

Czy dofinansowanie Unia wypłaca bezpośrednio Wnioskodawcy czy też firmom, które wykonują pracę nad projektem?

Dofinansowanie otrzymuje Wnioskodawca na specjalny rachunek bankowy. Ze środków tych sam reguluje wynagrodzenia za świadczone usługi a faktury przedstawia w PARP w celu refundacji poniesionych kosztów.

Czy po otrzymaniu można zawiesić lub zlikwidować działalność z powodu np.wypadku losowego?

Nie można jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie ponieważ PARP do każdego przypadku zawsze podchodzi w sposób indywidualny.

Od kiedy liczy się czas 180 dni na rozpatrzenie wniosków?

Maksymalny termin ogłoszenia wyników konkursu jest liczony od momentu zamknięcia naboru.

Czy kolejność składania wniosku ma znaczenie przy rozpatrywaniu wniosków?

Nie. Kolejność składania wniosków o dofinansowanie nie jest brana pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o udzieleniu dofinansowania w ramach Działania 8.1.

Co decyduje o przyznaniu dofinansowania?

O przyznaniu dofinansowania decydują wyłącznie wyniki oceny – liczba punktów uzyskanych w ramach oceny merytorycznej fakultatywnej oraz oceny kryterium rozstrzygającego.

Kto może ubiegać się dofinansowanie w ramach Działania 8.1?

O dofinansowanie w ramach Działania 8.1 mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy lub mali przedsiębiorcy posiadający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną – miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy złożą wniosek o udzielenie wparcia nie wcześniej niż w dniu wpisu przedsiębiorcy do Krajowego Rejestru Sądowego lub Ewidencji Działalności Gospodarczej i nie później niż przed upływem 1 roku , licząc od dnia tego wpisu.

Ile wynosi okres trwałości projektu?

Okres trwałości projektu jest liczony od daty ukończeniu pracy nad projektem i wynosi 3 lata.

Czy istnieje ograniczenie wiekowe dla przedsiębiorców, którzy chcą uzyskać dofinansowanie?

Osoba ubiegająca się o dofinansowanie w ramach Działania 8.1 musi mieć ukończone 18 lat i posiadać zdolność do czynności prawnych. Ponadto nie ma ograniczenia wiekowego.

Pages

Subscribe to RSS - Konkurs 8.1

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60