You are here

PARP

Gdzie składa się wniosek o dofinansowanie? Czy w dowolnej jednostce RIF?

Generator Wniosków dokonuje rejestracji wniosku w RIF właściwej ze względu na:
a) siedzibę – w sytuacji gdy Wnioskodawcą jest podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przedsiębiorstw,
b) miejsce zamieszkania – w odniesieniu do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Ile egzemplarzy wniosku należy złożyć w PARP?

Należy złożyć tylko jeden oryginalny i podpisany we właściwych miejscach wniosek.

W jakiej formie przesyłana jest odpowiedź z PARP w sprawie złożonego wniosku?

Odpowiedź z PARP zostanie przesłana listem poleconym po każdym etapie oceny tj. ocenie formalnej, merytorycznej. Jeśli wniosek zostanie odrzucony i Wnioskodawca zostaje wezwany do jego uzupełnienia otrzymuje wówczas na adres e-mail lub faks informację w tej sprawie.

Dotacje z PARP

W ramach Programu Innowacyjna Gospodarka od kilku lat już przyznawane są dotacje z PARP. W 2012 roku odbędzie się kilka konkursów w ramach których można aplikować o dofinansowanie z tego programu. Wśród tych konkursów jest Działanie 8.1 dzięki któremu można pozyskać dotacje na portal internetowy świadczący dla klientów innowacyjną e-usługę. Aż 3 razy w roku można również próbować swoich sił w Działaniu 8.2 które pozwala na integracje systemów B2B firmie i jej partnerom biznesowym.

Czy koszt wynagrodzeń pracowników jest refundowany przez PARP?

Kalkulując i wpisując do wniosku wszystkie koszty wszyscy zadajemy sobie pytanie czy koszt wynagrodzeń pracowników jest refundowany przez PARP. Oczywiście wynagrodzenie brutto wraz z pozapłacowymi kosztami pracy pracowników zatrudnionych przy tworzeniu projektu na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło to koszty kwalifikowane i zostaną zrefundowane przez PARP. Należy jednak pamiętać o tym, że pracownicy ci muszą być ściśle związani z realizacją projektu np. programiści. W przeciwnym wypadku Komisja Konkursowa nie uwzględni tych kosztów.

PARP Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny PARP Innowacyjna Gospodarka to możliwość rozwoju dla firm sektora MŚP. Rozwój ten powinien odbywać się przede wszystkim poprzez podniesienie poziomu innowacyjności oraz wprowadzenie zmian technologicznych, dzięki którym usługi firmy staną się konkurencyjne, a wraz z nimi Polska stanie się odpowiednim miejscem dla krajowych i zagranicznych inwestorów.

Wniosek PARP 8.1

W ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, wniosek PARP 8.1, stanowi dokument, w którym zawarte są wszelkie informacje, dotyczące kosztów, jakie Wnioskodawca będzie musiał ponieść w trakcie realizacji projektu. Warto jednak znać szczegółowe zasady zapisywania tych kosztów oraz uzasadniania ich niezbędności w projekcie, ponieważ jest to dokładnie weryfikowane na etapie oceny merytorycznej projektu. Nasza firma chętnie udzieli wskazówek, jak umieścić koszty w przebiegu rzeczowo-finansowym projektu.

Pieniądze z UE na stronę

Działanie 8.1 będące dofinansowaniem na e-usługi daje możliwość pozyskania środków na budowę odpowiedniego serwisu do jej świadczenia ale nie tylko. W ramach projektu można otrzymać pieniądze z UE na stronę internetową, stworzenie odpowiednich modułów e-usługi, zatrudnienie odpowiednich osób do jej stworzenia, promocję itp. Cały katalog wydatków znajduje się w Dokumentach na stronie internetowej PARP, lecz w razie wątpliwości zawsze można skonsultować się z naszą firmą za pośrednictwem poczty email lub telefonicznie.

PARP

PARP, czyli Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest instytucją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku. Zadaniem PARP jest zarządzanie funduszami z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie przedsiębiorczości i innowacyjności oraz rozwój zasobów ludzkich. Wiecej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.parp.gov.pl.

Kompedium wiedzy o dotacjach

Na naszej stronie internetowej, ale także na stronach poszczególnych instytucji finansujących np. www.parp.gov.pl, można znaleźć bogate kompendium wiedzy o dotacjach unijnych. Warto zapoznać się z zawartymi tam informacjami, aby przygotować się i wybrać odpowiednie działanie dla realizacji swojego pomysłu.

Pages

Subscribe to RSS - PARP

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60