You are here

PO IG

E-biznes dotacja

Zawsze marzyłeś o rozkręceniu własnej działalności online, ale nigdy nie miałeś odwagi tego zrobić? A może nie wiedziałeś od czego zacząć? Z Nami spełnienie Twoich ukrytych planów może stać się rzeczywistością.
 
W czym rzecz?
 

Dotacje unijne na rozpoczęcie działalności

Coraz większa liczba osób zastanawia się nad prowadzeniem własnej działalności. Niemniej, równocześnie z tym pomysłem pojawiają się pytania, jak pozyskać dotacje unijne na rozpoczęcie działalności. Istnieje kilka sposobów na pozyskanie środków z Unii Europejskiej na ten cel. Obecnie największą popularnością cieszą się dotacje regionalne, działanie 6.2, a także 8.1 w ramach PO IG. Fundusze te mogą pozyskać nowo powstałe firmy, mikro i mali przedsiębiorcy.

Dotacje na rozwój firmy 2012

Zastanawiasz się, gdzie można dostać dotacje na rozwój firmy 2012 roku? Istnieje kilka sposobów na pozyskanie takiego dofinansowania. O dotację na założenie firmy można ubiegać się w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (PO KL- Działanie 6.2), z Funduszu Pracy, programów regionalnych, jak również w ramach różnych działań z PO IG. Każde z nich z pewnością ułatwi nowym przedsiębiorcom wejście w świat biznesu.

Czy można zwrócić się do PARP o refundację kosztów, które ponieśliśmy na realizację projektu przed złożeniem wniosku o dofinansowanie?

PARP nie refunduje kosztów poniesionych przed złożeniem wniosku.

Czy załącza się do wniosku zaświadczenie z US i ZUS o niezaleganiu ze składkami i podatkami?

Przy składaniu wniosku POIG 8.1 nie załącza się takich zaświadczeń. Oświadcza się tylko, że nie zalega się ze składkami wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz podatkami wobec Urzędu Skarbowego.

Czy w Generatorze wniosków można zmieniać dane i informacje?

Tak. Można w Generatorze wniosków nanosić dowolną ilość poprawek i zmian. Należy jednak pamiętać o tym, że po naciśnięciu przycisku: „zablokuj” nie będzie już można dokonywać takich czynności. Po zablokowaniu gotowego wniosku można już tylko go zarejestrować w systemie PARP.

Ile wynosi wkład własny?

Wkład własny wynosi proporcjonalnie: 30% w przypadku dofinansowania w wysokości 70% wartości projektu, 20% w przypadku dofinansowania w wysokości 80% wartości projektu.

W jakiej formie przesyłana jest odpowiedź z PARP w sprawie złożonego wniosku?

Odpowiedź z PARP zostanie przesłana listem poleconym po każdym etapie oceny tj. ocenie formalnej, merytorycznej. Jeśli wniosek zostanie odrzucony i Wnioskodawca zostaje wezwany do jego uzupełnienia otrzymuje wówczas na adres e-mail lub faks informację w tej sprawie.

Co to są wydatki kwalifikowane i co do nich można zaliczyć?

Za wydatki kwalifikowane uważa się wydatki bezpośrednio związane z projektem i niezbędne do jego realizacji. Wydatki te pomniejszone są o naliczony podatek od towarów i usług, z wyjątkiem gdy zgodnie z odrębnymi przepisami beneficjentom nie przysługuje prawo do jego zwrotu lub odliczenia od należnego podatku od towarów i usług. Wydatki kwalifikowane można podzielić na poszczególne kategorie:
1. Wynagrodzenia brutto wraz z pozapłacowymi kosztami pracy
2. Wartości niematerialne i prawne
3. Nowe środki trwałe
4. Usługi informatyczne, techniczne, doradcze

Czy w ramach Działania 8.1 można w ramach wkładu własnego wnieść wkład niepieniężny?

W ramach działania PO IG 8.1 jak i pozostałych działań realizowanych przez PARP nie ma możliwości wnoszenia wkładu niepieniężnego. Wkład wnoszony jest jedynie w pieniądzu.

Pages

Subscribe to RSS - PO IG

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60