You are here

PO IG

Czy istnieje wykaz innowacyjności?

Nie ma wykazu tego co jest innowacyjne, gdyż taki wykaz w praktyce oznaczałby ograniczenie możliwych do dofinansowania wniosków do projektów znajdujących się w wykazie. W związku z powyższym niemożliwe jest tworzenie listy innowacyjnych pomysłów, które kwalifikują się do wsparcia, bo z założenia ma to być coś nowego a nie już istniejącego.

Czy koszt wynagrodzeń pracowników jest refundowany przez PARP?

Kalkulując i wpisując do wniosku wszystkie koszty wszyscy zadajemy sobie pytanie czy koszt wynagrodzeń pracowników jest refundowany przez PARP. Oczywiście wynagrodzenie brutto wraz z pozapłacowymi kosztami pracy pracowników zatrudnionych przy tworzeniu projektu na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło to koszty kwalifikowane i zostaną zrefundowane przez PARP. Należy jednak pamiętać o tym, że pracownicy ci muszą być ściśle związani z realizacją projektu np. programiści. W przeciwnym wypadku Komisja Konkursowa nie uwzględni tych kosztów.

PO Innowacyjna Gospodarka

PO Innowacyjna Gospodarka to narzędzie Unii Europejskiej, przez które wpływać może ona na rozwój rynków i gospodarek oraz stymulowanie podaży na rynku innowacyjnych usług. W dzisiejszym świecie, w krajach unijnych życie płynie szybko. Zabiegani obywatele oraz przedsiębiorcy mają coraz mniej czasu, a więc duży nacisk kładzie się na wyeliminowanie konieczności wykonywania zbędnych czynności. Służą temu: wprowadzenie szybkich płatności, elektronicznych przelewów, elektronicznych przepisów, a także rozwój sektora usług świadczonych przez internet.

PARP Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny PARP Innowacyjna Gospodarka to możliwość rozwoju dla firm sektora MŚP. Rozwój ten powinien odbywać się przede wszystkim poprzez podniesienie poziomu innowacyjności oraz wprowadzenie zmian technologicznych, dzięki którym usługi firmy staną się konkurencyjne, a wraz z nimi Polska stanie się odpowiednim miejscem dla krajowych i zagranicznych inwestorów.

Program Innowacyjna Gospodarka

Program Innowacyjna Gospodarka to odpowiedź na jeden z priorytetów Unii Europejskiej, który skupia się na rozwoju przedsiębiorczości, innowacji oraz efektywnego wykorzystywania środków w krajach członkowskich Unii Europejskiej. W ramach Programu zrealizowanych zostało do tej pory wiele przedsięwzięć, za których realizację odpowiedzialne są nie tylko przedsiębiorstwa, ale też instytucje naukowe, wykorzystujące najnowocześniejsze zdobycze techniki.

Tags: 

Innowacyjna Gospodarka

Innowacyjna Gospodarka to jeden z Programów Operacyjnych Unii Europejskiej, na realizację którego środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Pozostałe programy w ramach EFRR to Infrastruktura i Środowisko, Rozwój Polski Wschodniej, Pomoc Techniczna, Europejska Współpraca Terytorialna. PO IG skupia się głównie na szerzeniu podstaw pro-przedsiębiorczych, głównie w przypadku podmiotów MŚP.

Tags: 

Lista kontrolna 8.1 POIG 2012

Lista kontrolna 8.1 POIG 2012, a więc instrukcja wypełniania wniosków opracowana na rok 2012 zawiera pełen pakiet informacji na temat treści, które muszą być umieszczone we wniosku, a więc jego pełnej zawartości. Instrukcja dostępna jest na stronie internetowej PARP.

Programy Operacyjne

Programy Operacyjne to programu stworzone na potrzebę realizacji celów poszczególnych funduszy Unii Europejskiej a więc EFS, EFRR, czy też EFRROW. Programy operacyjne zorganizowane w ramach EFS, skupiają się na rozwoju kapitału ludzkiego w ramach działania PO KL, fundusze regionalne wydatkowane są w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, natomiast pozostałe projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 – autorem jest Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Tags: 

PO KL 6.2

Młodzi przedsiębiorcy, mający dobry pomysł na biznes, którym brakuje jednak środków na rozpoczęcie działalności, często słyszą o możliwości pobrania środków z UE w ramach działania PO KL 6.2. Jednak często czują się rozczarowani brakiem tej możliwości, ponieważ środki z EFS bardzo szybko się rozeszły i konkursów jest coraz mniej. W ostatnich czasach ogłaszane są bardzo rzadko, ponadto nie mamy pewności, czy na terenie województwa, na którym chcemy założyć działalność, aktualnie działa instytucja, będąca pośrednim beneficjentem działania.

PO IG 8.1

Wspólnota Europejska w ramach Działania PO IG 8.1 oferuje przedsiębiorcom, związanym z branżą informatyczną szereg możliwości, skupionych w okół tematyki prowadzenia e-biznesu. Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o pokrycie 70% (w uzasadnionych przypadkach nawet do 80%) kosztów związanych z wdrażaniem rozwiązań e-biznesowych i wprowadzaniem na rynek nowej e-usługi, świadczonej automatycznie za pomocą Internetu.

Pages

Subscribe to RSS - PO IG

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60