You are here

POIG

Na co można uzyskać dotację?

Wstąpienie Polski do Unii Europejskiej spowodowało napływ kapitału w ramach programów rozwoju gospodarczego. Wiele firm sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw korzysta z dotacji unijnych w celu wdrożenia i świadczenia innowacyjnych usług. W 2013 roku na dofinansowania w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka przeznaczono około 537 mln zł, które zostały rozdysponowane w ramach 14 działań.

E-biznes dotacja

Zawsze marzyłeś o rozkręceniu własnej działalności online, ale nigdy nie miałeś odwagi tego zrobić? A może nie wiedziałeś od czego zacząć? Z Nami spełnienie Twoich ukrytych planów może stać się rzeczywistością.
 
W czym rzecz?
 

Dotacja na innowacyjne usługi

Dotacje na innowacyjne usługi są to środki z Unii Europejskiej przeznaczone na wspomożenie realizacji projektów proponujących świadczenia jakich do tej pory nie było na rynku. Mają na celu przyczynienie się do poszerzania horyzontów wiedzy szczególnie w dziedzinie elektroniki i korzystania z opcji, które niesie ze sobą wszechobecne korzystanie z sieci jaką jest Internet.
 

Dotacje unijne agroturystyka

Praktycznie na każdą działalność znajdzie się jakaś dotacja. Można zatem znaleźć także dotacje unijne w dziale agroturystyka. Do tego celu utworzony został Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz, w jego ramach, działania programu 3.1 Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej będą dostępne bezzwrotne dotacje unijne na rozwój agroturystyki, w tym dotacje unijne na agroturystykę.

Niemniej warto zajrzeć także do innych programów, np. dotyczących zakładania nowej działalności, czy rozwoju współpracy między partnerami.

Dotacje na rozpoczęcie działalności 2013

Dotacje na rozpoczęcie działalności 2013 są powszechnie spotykane. Niektóre z nich dostać jest łatwo, inne nieco trudniej, lecz i te udaje się ludziom pozyskać. Jeżeli przedsiębiorca ma pomysł na nową e-usługę i chce ją świadczyć za pomocą Internetu, wówczas należy sięgnąć po dotacje przeznaczone właśnie dla takich osób - Działanie 8.1 PO IG.
Tutaj dofinansowanie może wynieść aż 600 000 zł, co powinno wystarczyć zarówno na stworzenie, wdrożenie, jak i promocję nowego e-biznesu.

Czy można zwrócić się do PARP o refundację kosztów, które ponieśliśmy na realizację projektu przed złożeniem wniosku o dofinansowanie?

PARP nie refunduje kosztów poniesionych przed złożeniem wniosku.

Czy załącza się do wniosku zaświadczenie z US i ZUS o niezaleganiu ze składkami i podatkami?

Przy składaniu wniosku POIG 8.1 nie załącza się takich zaświadczeń. Oświadcza się tylko, że nie zalega się ze składkami wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz podatkami wobec Urzędu Skarbowego.

Gdzie składa się wniosek o dofinansowanie? Czy w dowolnej jednostce RIF?

Generator Wniosków dokonuje rejestracji wniosku w RIF właściwej ze względu na:
a) siedzibę – w sytuacji gdy Wnioskodawcą jest podmiot wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego przedsiębiorstw,
b) miejsce zamieszkania – w odniesieniu do osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

Ile egzemplarzy wniosku należy złożyć w PARP?

Należy złożyć tylko jeden oryginalny i podpisany we właściwych miejscach wniosek.

Co to są wydatki kwalifikowane i co do nich można zaliczyć?

Za wydatki kwalifikowane uważa się wydatki bezpośrednio związane z projektem i niezbędne do jego realizacji. Wydatki te pomniejszone są o naliczony podatek od towarów i usług, z wyjątkiem gdy zgodnie z odrębnymi przepisami beneficjentom nie przysługuje prawo do jego zwrotu lub odliczenia od należnego podatku od towarów i usług. Wydatki kwalifikowane można podzielić na poszczególne kategorie:
1. Wynagrodzenia brutto wraz z pozapłacowymi kosztami pracy
2. Wartości niematerialne i prawne
3. Nowe środki trwałe
4. Usługi informatyczne, techniczne, doradcze

Pages

Subscribe to RSS - POIG

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60